Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans voor de jaren 2024-2027 is hieronder weergegeven.

Activa

Bedragen x 1.000

ACTIVA

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Totaal Vaste activa

333.611

341.036

349.458

350.182

(Im)Materiële vaste activa

299.036

306.461

314.884

315.608

Financiële vaste activa

34.575

34.575

34.575

34.575

Totaal Vlottende activa

28.926

28.275

28.275

28.275

Voorraden: Onderhanden werk

676

25

25

25

Uitzettingen < 1 jaar

22.000

22.000

22.000

22.000

Liquide Middelen

0

0

0

0

Overlopende activa

6.250

6.250

6.250

6.250

Totaal Activa

362.537

369.311

377.733

378.457

Passiva

Bedragen x 1.000

PASSIVA

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Totaal Vaste Passiva

302.037

308.811

317.233

317.957

Eigen vermogen

177.915

172.076

154.916

138.028

Voorzieningen

17.638

17.308

16.188

15.812

Vaste schulden

106.483

119.427

146.129

164.118

Totaal Vlottende passiva

60.500

60.500

60.500

60.500

Vlottende schuld

36.000

36.000

36.000

36.000

Overlopende Passiva

24.500

24.500

24.500

24.500

Totaal Passiva

362.537

369.311

377.733

378.457