Programma 3 Economie

Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

Wat gebeurt er om ons heen?

In algemene zin heeft onze economie zich goed hersteld na de coronapandemie; zo ook die van de Hoeksche Waard. Het aantal banen neemt toe, de uitgaande pendel neemt af en de werkloosheid staat op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar. Wel hebben de economische gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, financiële ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt een belemmerend dan wel negatief effect gehad op dit herstel. Tekorten aan mensen en materialen hebben invloed op het functioneren van bedrijven. Bedrijven hebben ook nauwelijks ruimte om verder te groeien. Hoge inflatie en gestegen rentes zorgen voor minder bestedingen. Wel positief zijn de gedaalde energieprijzen. Over het geheel bezien wordt echter een rem op de economische groei verwacht.

De agrarische sector wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen. Ook in de Hoeksche Waard. Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op, waardoor boeren in mindere mate in staat zijn invulling te geven aan hun bedrijfsmodel. Daarnaast zien we dat de toekomst van de landbouw onder toenemende druk staat door veranderingen in klimaat, waterhuishouding en biodiversiteit. De landbouw zien we als de drager van ons landschap, dus we moeten ons ervoor inzetten dit te behouden. Om perspectief te kunnen bieden aan de agrariërs en de Hoeksche Waard als agrarische gemeente werken we samen met relevante partijen en de gemeenteraad aan het opstellen van een visie op de Hoeksche Waard als agrarische gemeente.

De vrijetijdsector heeft zich na corona in 2022 weten te herstellen qua omzetten. In de eerste helft van 2023 vlakte de groei van de bestedingen in deze sector af. Hoge schuldenlast, gestegen kosten, personeelstekorten en slecht weer zijn hier debet aan. Vooral in de horecasector zien we dat deze uitdagingen en de spanningen die dit voor de ondernemers meebrengt, er voor zorgen dat een aantal van hen het bedrijf te koop zetten en/of beëindigen. Corona heeft het belang van recreatiemogelijkheden ‘om de hoek’ duidelijk gemaakt, waardoor hier hernieuwde aandacht voor is. Dit geeft kansen, ook omdat er daardoor bij partijen als provincie Zuid-Holland meer geld voor vrij is gemaakt.

Door over de gemeentegrenzen heen te kijken, is veel meer mogelijk. De samenwerking tussen de eilanden Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten wordt steeds verder uitgenut. Sinds het voorjaar van 2020 is onze gemeente onderdeel van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. In de Regio Deal bundelen we de krachten op de thema's duurzaamheid, Agri-food, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Op dit moment zijn de samenwerkende gemeenten een nieuwe regiodealaanvraag aan het voorbereiden. Ook hebben de eilanden gezamenlijk een LEADER subsidie aangevraagd. Als deze wordt toegekend, komt er extra geld beschikbaar vanuit Europa en provincie Zuid-Holland voor plattelandsontwikkeling.

De uitgifte van bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard is in 2021 in een stroomversnelling geraakt. Het aanbod is op dit moment vrijwel volledig uitgegeven en de vraag is onverminderd hoog. Met regelmaat wordt de gemeente benaderd door ondernemers die op zoek zijn naar ruimte voor uitbreiding in de Hoeksche Waard. Deze recente ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor de vitaliteit van de regionale economie nemen we mee in de diverse beleidsdocumenten.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Wanneer

Maatschappelijk effect/Doel

Subdoel/Speerpunt

Planning

Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen.

Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering (bedrijventerreinenstrategie incl. uitvoeringsprogramma).

Q1 2024 (oplevering) daarna uitvoering

Ruimte bieden voor circulaire, digitale en inclusieve activiteiten.

doorlopend

Sterker ondernemersklimaat.

Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in de Hoeksche Waard (SOB- H HW/Startsmart).

doorlopend

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap door actualisatie arbeidsmarktagenda en uitvoeringsprogramma.

doorlopend

Stimuleren publiek/private samenwerking en alliantievorming.

doorlopend

Meer kennisintensieve bedrijvigheid.

Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken via o.a. accountmanagement, de Regio Deal en Economic Board.

doorlopend

Meer zakelijk en recreatief bezoek aan de Hoeksche Waard.

(Evaluatie) Gebiedsmarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid.

2024 e.v.

Versterken van welzijn en welvaart via recreatie en toerisme.

Aanbodversterking en ontwikkelingen met themalijnen.

2023 - 2028

Samenwerking en alliantievorming.

2023 - 2028

Uitbreiden aanbod voor waterrecreatie, dagrecreatie en evenementen.

2023 - 2028

Beweegvriendelijke buitenruimte.

2023 - 2028

Aantrekkelijke en duurzame verblijfsaccommodaties.

2023 - 2028

Aanbod ontwikkelen met en voor jongeren en jeugd.

2023 - 2028

Goede en frequente vervoersverbindingen over water en tussen stad en land.

2023 - 2028

Profilering en positionering Hoeksche Waard

Als onderdeel van het verhaal Hoeksche Waard het uitwerken van een perspectief/visie op de Hoeksche Waard als agrarische gemeente.

2024

Wat mag het kosten?

Taakveld

Werkelijk 2022

Actuele begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

3.1 Economische ontwikkeling

17

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

817

799

223

37

37

37

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

99

136

202

202

202

202

3.4 Economische promotie

295

280

187

187

187

187

Totaal Baten

1.228

1.215

612

426

426

426

3.1 Economische ontwikkeling

-1.161

-1.851

-1.595

-1.793

-1.728

-1.732

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.004

-858

-256

-256

-257

-257

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-646

-1.004

-1.082

-1.118

-1.119

-1.065

3.4 Economische promotie

-324

-618

-219

-233

-262

-262

Totaal Lasten

-4.135

-4.331

-3.152

-3.399

-3.365

-3.316

Totaalsaldo van baten en lasten

-2.907

-3.116

-2.540

-2.973

-2.938

-2.890

3.1 Economische ontwikkeling

0

150

65

65

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

627

9

9

9

9

9

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

25

86

53

53

53

0

3.4 Economische promotie

391

320

15

16

16

16

Totaal Onttrekkingen reserves

1.043

565

142

143

78

25

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.051

-146

-180

0

0

0

3.4 Economische promotie

-757

0

0

0

0

0

Totaal Stortingen reserves

-1.807

-146

-180

0

0

0

Geraamd resultaat programma 3. Economie

-3.672

-2.697

-2.578

-2.830

-2.860

-2.865

Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen

CV/BV Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Hoeksche Waard

Het Ontwikkelingsbedrijf ontwikkelt bedrijventerreinen met een regionaal karakter. De activiteiten van de exploitatiemaatschappij beperken zich tot het ontwikkelen van een Hoeksche Waards bedrijventerrein van 20 hectare. Op dit moment zijn vrijwel alle kavels verkocht of in reservering. Daarom wordt de afronding van de ontwikkeling voorbereidt. Als onderdeel hiervan wordt een eventuele liquidatie onderzocht op de fiscale en financiële consequenties. Verdere besluitvorming vindt plaats op grond van de uitkomsten van het onderzoek.

Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de, volgens het BBV, verplichte beleidsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op dit programma.

Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (04-09-2023)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelijk

% Netto arbeidsparticipatie tov potentiele beroepsbevolking

2022

73,6

72,2

72,8

% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

2022

48,2

53,8

50,3

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar)

2022

661,1

825,4

719,9

Bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar)

2022

171,9

174,1

173,1