Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2024-2027. Deze geeft een inhoudelijk en financieel overzicht van de taken, plannen én ambities van de gemeente Hoeksche Waard. De begroting maakt een belangrijk deel uit van de planning- en controlcyclus van de gemeente en borduurt voort op de doelstellingen uit de programmabegroting 2023, het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2022-2026.

Het beleid en de financiën van de gemeente Hoeksche Waard worden, net als bij andere gemeenten beïnvloed door constant veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. In het bijzonder de oorlog in Oekraïne heeft impact. Het leidt tot een vluchtelingenstroom en de uitdaging om voor voldoende opvang te zorgen. Ook heeft de oorlog impact op de economie. Denk aan de gestegen energiekosten als een aanjager van de inflatie en schaarste van materiaal waardoor projecten vertraging oplopen. Daarnaast laat de coronacrisis nog haar sporen na. Ook noemen we de krapte op de arbeidsmarkt, die impact heeft op de economie en ook op onze organisatie. En als laatste noemen wij ook de val van het kabinet eerder dit jaar. Naast deze maatschappelijke en economische onzekerheden zijn het op financieel gebied onzekere tijden.

Zoals hierboven aangegeven hebben wij te maken met de nodige onzekerheden, (maatschappelijke) ontwikkelingen en Rijksopgaven die boven de markt hangen en op ons afkomen de komende jaren. Deze zijn met elkaar verbonden en kennen een onderlinge afhankelijkheid. Ook de krapte op de arbeidsmarkt brengt een extra uitdaging met zich mee. Zonder goede personele invulling kan het werk uiteraard niet (optimaal) worden uitgevoerd. Dat geldt voor onze partners, voor onze leveranciers en voor onszelf. We moeten in deze context nadrukkelijk ook de samenwerking blijven zoeken met onze buurgemeenten en stakeholders in onze regio. Een uitdaging, waarbij het van belang is dat we hierbij ook regie (blijven) houden op de vele ontwikkelingen.

Ondanks deze onzekerheden gaan wij door met onze dienstverlening en werken wij hard om de opgaven uit het Hoofdlijnenakkoord 'Samen doordacht doen', namelijk levendige dorpen, inclusieve samenleving, duurzaam eiland en Hoeksche Waard in de omgeving, te realiseren. Duidelijk is wel dat de financiële ruimte voor nieuwe ambities (beleid) dan wel voor het opvangen van eventuele tegenvallers beperkt is. Bovendien is er nog geen duidelijkheid vanuit het Rijk over de zogenoemde "ravijnjaren" vanaf 2026, waarin alle gemeenten in Nederland aanzienlijk minder middelen ontvangen. Economische ontwikkelingen, zoals inflatie, hebben impact op iedereen en dus ook op onze eigen begroting. Om tot een structureel sluitende begroting te komen zijn in het raadsvoorstel bij deze begroting dekkingsvoorstellen opgenomen. 

Parallel aan het begrotingstraject is uitwerking gegeven aan de motie beleidskeuzes. Het college heeft hierbij alle budgetten nader onderbouwd en ombuigingsmogelijkheden in beeld gebracht. Het college kijkt hierbij nadrukkelijk naar mogelijkheden om (op termijn) ruimte te creëren in de begroting om alternatieve keuzes mogelijk te maken. Dit alles gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeenteraad. Hierbij moet steeds kritisch worden gekeken of ons beleid mogelijk anders georganiseerd kan worden. Ook kijken we naar mogelijkheden om met tijdelijke middelen (impulsen) structureel voordeel te realiseren. Op deze wijze kunnen we ook op de lange termijn een goede balans blijven houden tussen enerzijds onze maatschappelijke opgaven / gemeentelijke taken en anderzijds gezonde gemeentefinanciën

Wij kijken ernaar uit samen met de raad uitvoering te geven aan de ambities voor 2024!