Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoren de taakvelden ruimte en leefomgeving, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen.

Wat gebeurt er om ons heen?

Wonen en volkshuisvesting

De vraag naar woningen blijft landelijk, en zeker in de Randstad, groter dan het aanbod. In onze gemeente willen we meer woningen bouwen om te voldoen aan de vraag van onze inwoners die op het eiland willen (blijven) wonen en jonge huishoudens die zich willen vestigen in de mooie Hoeksche Waard. Conform de woningbouwafspraken in de Regionale realisatieagenda (woondeal) streven we naar het bouwen van tenminste 2/3 betaalbare woningen, waarvan 30% sociale huur. Het is onder de huidige marktomstandigheden uitdagend om het doel van 500 woningen per jaar te halen.

We hebben speciale aandacht voor jongeren, ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. We stimuleren doorstroming van doelgroepen naar een voor hen passende woning. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen. Een aanzienlijk deel van de woningbouwopgave van de komende jaren moet dan ook bestaan uit nultredenwoningen, geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken.

Om voortgang in de woningbouwproductie te houden, maken we in een vroegtijdig stadium van een ontwikkeling scherpe en bindende afspraken met ontwikkelaars over programma, planning en fasering. De gemeentelijke inzet richt zich op ontwikkelaars die de stap tot realisatie daadwerkelijk willen en ook kunnen maken. Dit betekent dat op woningbouwlocaties waar ontwikkelende partijen niet voldoende vaart maken, de gemeente een pas op de plaats maakt. In navolging van de afspraken uit de Regionale realisatieagenda zetten we onze afstemming met ontwikkelende partijen en partners aan de versnellingstafel voort in 2024.

Minstens zo belangrijk als de voortgang is het bouwen van het juiste woningtype, in het juiste prijssegment op de juiste plek, zoals ook staat opgenomen in de Visie Wonen Welzijn Zorg 2030. Dit vraagt om strategische afwegingen en specifieke sturing. Daarom bekijken we nieuw te ontwikkelen locaties altijd met een integrale blik waarbij maatschappelijke meerwaarde een basisvoorwaarde is.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om met overzichtelijker regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is veelomvattend en heeft grote impact op de organisatie. Wij deden de afgelopen jaren er alles aan om de implementatie van de nieuwe wet soepel te laten verlopen en aan alle wettelijke vereisten uit de wet te voldoen. De komende jaren zullen wij voor het eerst gaan werken en ervaring opdoen met de nieuwe wet. Belangrijke activiteit voor de komende jaren is de vormgeving van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Daarvoor hebben we vanuit het overgangsrecht de tijd tot 1 januari 2032.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Wanneer

Maatschappelijk effect/Doel

Subdoel/Speerpunt

Planning

Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken.

Nota Grondbeleid opstellen & onderzoek naar actief grondbeleid.

2024

Actueel woonbeleid.

Woonvisie actualisatie (implementatie in Omgevingsvisie en daarnaast opstellen volkshuisvestelijk programma).

2024 - 2025

Woningbehoefteonderzoek

In navolging van de provinciale prognoses wordt de gemeentelijke woningbehoefteprognose geactualiseerd.

2024 - 2025

Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek, conform de WWZ-visie.

Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling ‘de juiste woning op de juiste plek’, waaronder woningbouw van voldoende betaalbare woningen en huisvesting voor ouderen en overige aandachtsgroepen.

2024 - 2026

Behoud van jonge huishoudens en instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden.

Behoud van jonge huishoudens en faciliteren instroom.

2024 - 2026

Een continue toevoeging van 500 woningen per jaar aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag.

Voortgang behouden en versnellen woningbouwproductie.

2024 - 2026

Inwerkingtreding omgevingswet.

Realisatie van een gebiedsdekkend omgevingsplan.

2032

Wat mag het kosten?

Taakveld

Werkelijk 2022

Actuele begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

8.1 Ruimte en leefomgeving

7.296

2.330

878

499

499

499

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

917

3.910

874

2.268

44

44

8.3 Wonen en bouwen

5.058

4.984

3.749

3.119

3.119

3.119

Totaal Baten

13.271

11.224

5.501

5.886

3.662

3.662

8.1 Ruimte en leefomgeving

-6.304

-5.548

-3.533

-3.192

-3.202

-3.215

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-622

-3.992

-866

-2.269

-49

-49

8.3 Wonen en bouwen

-5.182

-7.457

-5.552

-5.529

-5.548

-5.520

Totaal Lasten

-12.108

-16.997

-9.951

-10.991

-8.799

-8.783

Totaalsaldo van baten en lasten

1.163

-5.772

-4.450

-5.105

-5.137

-5.121

8.1 Ruimte en leefomgeving

4.170

1.475

270

300

300

300

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

366

144

0

0

0

0

8.3 Wonen en bouwen

0

100

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen reserves

4.536

1.718

270

300

300

300

8.1 Ruimte en leefomgeving

-5.150

-422

-80

-80

-80

-80

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-443

0

0

0

0

0

Totaal Stortingen reserves

-5.593

-422

-80

-80

-80

-80

Geraamd resultaat programma 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

106

-4.476

-4.260

-4.885

-4.917

-4.902

Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen

Er zijn binnen dit programma geen verbonden partijen.

Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de, volgens het BBV, verplichte beleidsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op dit programma.

Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (04-09-2023)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelijk

Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64 jarigen)

2023

80,6

70,3

79,9

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen

2022

9,8

9,3

9,1