Programma 4 Onderwijs

Tot het programma Onderwijs behoren de taakvelden openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Wat gebeurt er om ons heen?

Een inclusieve samenleving start met gelijke kansen voor alle kinderen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het rijksbeleid richt zich de komende jaren op het versterken van de onderwijskwaliteit en voldoende personeel. Daarnaast wordt de kansengelijkheid vergroot door te investeren in de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie. In stappen wordt de vergoeding voor kinderopvang voor werkende ouders verhoogd naar 95%. Ook deze sector kampt met een aanzienlijk personeelstekort. Tenslotte gaat landelijk extra aandacht uit naar een verbeteraanpak voor passend onderwijs en het terugbrengen van het aantal onnodige thuiszitters naar 0.

De instroom van nieuwkomers is toegenomen. Dit hangt samen met de oorlog in Oekraïne en eentoename van het aantal asielzoekers. In de komende jaren blijft maatwerk voor nieuwkomersonderwijs aandacht vragen.

Tot 31 juli 2025 ontvangen gemeenten een specifieke uitkering om de onderwijsvertraging in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronaperiode. In overleg met partners zoals onderwijs en kinderopvang (maar ook bibliotheek en partners jeugdhulp) werken we aan de onderwijskansen volgens een lokaal plan NPO (Nationaal Programma Onderwijs).

In 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 vastgesteld. De Hervormingsagenda gaat onder andere over de samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Het doel is jeugdhulp steviger te verbinden aan het onderwijs.

We werken met onderwijspartners en opvangpartners aan onderwijskansen en de verbinding onderwijs-jeugdhulp bijvoorbeeld via de Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard 2023-2026.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Wanneer

Maatschappelijk effect/Doel

Subdoel/Speerpunt

Planning

Alle kinderen krijgen onderwijs in een duurzame en gezonde schoolomgeving.

We zorgen, in nauwe samenwerking met de scholen, voor goede onderwijshuisvesting door uitvoering van o.a. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. 

2024

Iedere Hoeksche Waarder krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via (voorschools) onderwijs te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn.

We zetten de samenwerking met partners voort om een kwalitatief goede VVE en kinderopvang te realiseren. Dit doen we, onder andere, door de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VVE en het faciliteren van deskundigheidsbevordering voor de kinderopvang. 

2024

We bevorderen kansengelijkheid in de voorschoolse periode en in het onderwijs. Dit doen we, onder andere, door zoveel mogelijk peuters met een VVE-indicatie te bereiken en te laten deelnemen aan het VVE-programma en door het faciliteren van het onderwijs voor nieuwkomers. 

2024

We bevorderen de kansengelijkheid in het onderwijs door bij te dragen aan leesbevordering en leesmotivatie vanuit het NPO budget door meer “bibliotheken op school” te realiseren.

2024 - 2025

We faciliteren (mede) de thuiszittersaanpak Hoeksche Waard. 

2024 - 2025

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk jeugdigen deelnemen aan onderwijs en met een startkwalificatie van school komen door, onder andere, het voldoende faciliteren van DG&J/Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. 

2024

Wat mag het kosten?

Taakveld

Werkelijk 2022

Actuele begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

4.1 Openbaar basisonderwijs

15

21

22

22

22

22

4.2 Onderwijshuisvesting

1.788

169

5

5

5

5

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.376

1.720

770

770

770

770

Totaal Baten

3.179

1.911

796

796

796

796

4.1 Openbaar basisonderwijs

-860

-853

-879

-878

-794

-794

4.2 Onderwijshuisvesting

-4.099

-2.541

-2.630

-2.595

-2.630

-2.619

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.065

-4.622

-3.768

-3.767

-3.769

-3.772

Totaal Lasten

-9.024

-8.016

-7.276

-7.241

-7.193

-7.185

Totaalsaldo van baten en lasten

-5.846

-6.105

-6.480

-6.445

-6.397

-6.389

Geraamd resultaat programma 4. Onderwijs

-5.846

-6.105

-6.480

-6.445

-6.397

-6.389

Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen

Er zijn binnen dit programma geen verbonden partijen.

Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de, volgens het BBV, verplichte beleidsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op dit programma.

Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (04-09-2023)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelijk

% Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

2021

1,5

1,9

1,5

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen 5-18 jr

2022

0,5

4,2

4,7

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen 5-18 jr

2022

5,0

24,0

19,0