Verbonden Partijen

Algemeen

Een verbonden partij is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is:

 • een bedrag dat aan de verbonden partij ter beschikking is gesteld en niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat of
 • het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Een bestuurlijk belang is zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht.

Eerder door de Hoeksche Waardse gemeenten geharmoniseerd beleid ten aanzien van verbonden partijen

Iedere gemeente heeft, op basis van autonomie, een eigen verantwoordelijkheid voor verbonden partijen. Voor de effectuering daarvan heeft de gemeente echter de andere deelnemende gemeenten nodig. Gezamenlijke aansturing en regievoering zijn nodig voor een gemeenschappelijke strategie. De gemeenteraden van de Hoeksche Waardse gemeenten hebben eerder daarom de Nota ‘Verbonden partijen gemeenten Hoeksche Waard’ vastgesteld (hierna: de Nota). Daarna is de Nota uitgewerkt (‘Uitwerking Nota verbonden partijen’). Op grond hiervan is vervolgens in beeld gebracht in hoeverre de governance bij de verbonden partijen op orde is en wat nog kan worden verbeterd. Het blijkt dat de vereiste bestuurs- en beheersingsmiddelen in opzet en bestaan aanwezig zijn bij de verbonden partijen waaraan de Hoeksche Waardse gemeenten deelnemen.

Gebaseerd op het advies dat de Raad voor het openbaar bestuur heeft uitgebracht (‘Wisselwerking tussen gemeenteraden en verbonden partijen’), is de regionale notitie ‘Naar een goede wisselwerking tussen de raden en verbonden partijen’ opgesteld. De kernboodschap is dat het veel effectiever is om in gesprek te gaan met de verbonden partijen in plaats van gebruik te maken van de formele weg.

Ook op het niveau van Zuid-Holand Zuid heeft een regionale raadswerkgroep/denktank zich voorheen gebogen over het onderwerp Grip op verbonden partijen. Deze werkgroep heeft in 2017 een opleverdocument opgesteld waarin adviezen en aanbevelingen staan om de relaties te verbeteren tussen de gemeenteraden en de drie gemeenschappelijke regelingen op Zuid-Holland Zuid-niveau. Tijdens een themabijeenkomst in juni 2019 hebben de Hoeksche Waardse raads- en burgerleden hierover verder met elkaar van gedachten gewisseld. Afgesproken is dat er een werkgroep wordt samengesteld die zich over het mogelijke vervolg buigt. In januari 2021 is de auditcommissie mondeling geïnformeerd over de laatste stand van zaken

Actualisatie beleid verbonden partijen

Hoewel niet formeel door de gemeenteraad bekrachtigd, werden bij de start van de gemeente Hoeksche Waard bovenbeschreven eerder vastgestelde regionale nota's wel als richtlijnen beschouwd voor het beleid ten aanzien van de verbonden partijen.

Op grond van de Financiële verordening gemeente Hoeksche Waard 2021 biedt het college de gemeenteraad periodiek een Nota verbonden partijen aan en stelt de raad de nota vast. In de loop van 2020 werd duidelijk dat een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen naar verwachting in 2022 in werking zou treden. Deze versterkt de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden. Daarnaast worden de participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen vergroot. Gelet op deze impact, heeft de auditcommissie in februari 2021 ingestemd met het voorstel om de actualisatie van het beleid ten aanzien van verbonden partijen (i.c. een Nota verbonden partijen) pas op te pakken als de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen werking is getreden, dit werd 1 juli 2022.

Eind juni 2022 is in het driehoeksoverleg afgesproken dat er een Startnotitie verbonden partijen wordt opgesteld die er uiteindelijk toe moet leiden dat een nieuwe Nota verbonden partijen ter besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Dit pakken de griffie en ambtelijke organisatie samen op.

De Rekenkamer Hoeksche Waard is, op verzoek van de raad, in mei 2022 het Casusonderzoek verbonden partijen gestart. De onderzoeksvraag luidt: hoe zijn de sturing, controle en verantwoording ten aanzien van de verbonden partijen georganiseerd en wat is de uitwerking hiervan in de praktijk? Het eindrapport 'Grip op verbonden partijen! Balans bij drie verbonden partijen?' is op 21 december 2022 aan de raad aangeboden. Op voorstel van de begeleidingscommissie rekenkamer heeft de raad daarover op 7 maart 2023 besloten:

 1. Het college op te dragen een startnotitie 'Nota verbonden partijen' op te stellen die uiterlijk 1 juli 2023 door de raad kan worden goedgekeurd en vastgesteld.
 2. Het college op te dragen, met de in beslispunt 1 vastgestelde startnotitie als leidraad, zo spoedig mogelijk na het zomerreces doch uiterlijk 1 december 2023 de raad een aangepaste 'Nota verbonden partijen' voor te leggen ter goedkeuring en vaststelling.
 3. Om voor het zomerreces een oriënterende avond met de raad en het college te houden om vanuit de raad input op te halen voor de in beslispunt 2 vast te stellen nota zodat per verbonden partij vastgelegd wordt hoe invulling wordt gegeven aan de 3 i's waarvan het rekenkamerrappport melding maakt: de mate en vorm van , de gewenste ten aanzien van en gewenste mate van op de met de gemeente verbonden partijen met als doel hier als raad meer grip op te krijgen.
 4. Het college op te dragen om, in samenspraak met de raad en de verbonden partijen, de in het rapport genoemde ontwikkelpunten ten aanzien van de drie onderzochte verbonden partijen zo spoedig mogelijk na vaststelling van de in beslispunt 2 genoemde nota te implementeren.

Het traject om te komen tot een vernieuwde Nota verbonden partijen loopt op dit moment nog. Deze nota wordt voorbereid door de griffie en de gemeentelijke organuiterlijk in januari 2024 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Zowel via college als ook presidium zijn/zullen aan de agendacommisie de relevante stukken in proces (worden) gebracht: als eerste een startnotitie en een raadsbijeenkomst, gevolgd door een reguliere behandeling in de BOB-cylus van de nota zelf. Deze nota wordt voorbereid door de griffie en de gemeentelijke organisatie en zal uiterlijk in het eerst kwartaal 2024 aan de raad worden aangeboden

Beleidskader/verordeningen

De volgende notities en verordeningen vormen mede de basis voor het te actualiseren beleid voor verbonden partijen:

 • Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
 • Wet gemeenschappelijke regelingen (gewijzigd per 1 juli 2022)
 • Financiële verordening gemeente Hoeksche Waard 2021
 • Raadsbesluiten van de vijf voormalige gemeenten (formeel niet door de gemeenteraad Hoeksche Waard bekrachtigd):
  • vaststelling en uitwerking Nota ‘Verbonden partijen gemeenten Hoeksche Waard’
  • vaststelling notitie ‘Naar een goede wisselwerking tussen gemeenteraden en verbonden partijen in de Hoeksche Waard’
 • vaststelling Rekenkamerrapport risicomanagement
 • Doorwerking adviezen Denktank Grip op Gemeenschappelijke Regelingen Zuid-Holland Zuid.
 • Eindrapport Rekenkamer Hoeksche Waard 'Grip op verbonden partijen! Balans bij drie verbonden partijen?' en het raadsbesluit hierover van 7 maart 2023.

Risicoprofiel

Op grond van het BBV moet in de paragraaf ‘verbonden partijen’ per verbonden partij een risicoprofiel worden opgenomen. Voor deze risicoanalyse worden de financiële en bestuurlijke risico’s in beeld gebracht. In de betreffende programma’s staan we overigens ook uitgebreider stil bij de gemeenschappelijke regelingen met een hoog risicoprofiel.

Financiële risico’s verbonden partijen

Onderstaand overzicht geeft weer hoe de financiële analyse wordt uitgevoerd. Dat gebeurt aan de hand van 7 vragen. De vragen richten zich met name op de begrippen control en governance en daarmee op sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Bij een overwegend lage score is de eindconclusie van de financiële analyse dat ook daar laag wordt gescoord. De vragen zijn nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel voor de analyse. Omdat niet alle vragen geheel kwantificeerbaar zijn, is discussie over de scores mogelijk.

Vragen 

Laag 

Gemiddeld 

Hoog 

1. Omvang jaarlijkse financiële bijdrage 

<  450.000 

450.000-  1.000.000 

> 1.000.000 

2. Is het weerstandsvermogen in de verbonden partij toereikend? 

Volledig 

Deels 

Niet 

3. Benodigd gemeentelijk weerstandsvermogen op basis van risico’s bij de verbonden partijen 

< 45.000 

45.000-  100.000 

>100.000 

4. In hoeverre is de gemeente financieel aansprakelijk? 

Niet 

Gedeeltelijk 

Volledig 

5. Is de organisatie in staat om financieel bij te sturen? 

Volledig 

Deels 

Niet 

6. Is de bedrijfsvoering van de organisatie op orde? 

Ja 

Gedeeltelijk 

Nee 

7. Is de kwaliteit van het risicomanagement van de organisatie op orde? 

Ja 

Gedeeltelijk 

Nee 

Bestuurlijke (inhoudelijke) risico’s verbonden partijen

Hieronder vermelden we op welke manier de bestuurlijke analyse wordt uitgevoerd. Dat gebeurt aan de hand van 7 vragen. Naast aandacht voor control en governance in de financiële analyse (de zogenoemde ‘hard controls’), komen ook de zogenoemde ‘soft controls’ aan bod. Denk hierbij aan begrippen als welwillendheid, leiderschap, integriteit en vertrouwen. Bij een overwegend lage score, is de eindconclusie van de bestuurlijke analyse dat ook laag wordt gescoord. De vragen zijn ook hier nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel voor de analyse. Omdat niet alle vragen geheel kwantificeerbaar zijn, is discussie over de scores mogelijk.

Vragen 

Laag 

Gemiddeld 

Hoog 

1. In hoeverre komt het gemeentelijk belang overeen met het belang van de organisatie? 

Volledig 

Gedeeltelijk 

Minimaal 

2. Is er invloed op de samenstelling van het bestuur? 

Ja 

Nee 

3. Is de gemeente vertegenwoordigd in het bestuur (en in welke stemverhouding)? 

DB 

AB/ overig 

Nee 

4. Zijn er duidelijke afspraken over doelen en te leveren prestaties en worden deze afspraken nagekomen?  

Ja 

Gedeeltelijk 

Nee 

5. In welke mate is er vertrouwen in bestuur en/of directie van de verbonden partij? 

Maximaal 

Gemiddeld 

Minimaal 

6. Zijn er duidelijke afspraken over informatievoorziening? 

Ja 

Gedeeltelijk 

Nee 

7. In hoeverre zijn de te leveren prestaties van invloed op de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen? 

Minimaal 

Gemiddeld 

Maximaal 

De gecombineerde financiële en bestuurlijke analyse leidt tot het volgende risicoprofiel van de gemeenschappelijke regelingen:

Ontwikkelingen verbonden partijen

Nieuwe verbonden partijen

Er zijn geen voornemens om verbindingen met nieuwe partijen aan te gaan.

Wijzigingen van bestaande verbonden partijen

GR SVHW
De raad heeft op 15 juni 2023 besloten het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling SVHW 2023. Deze wijziging is op 1 juli 2023 in werking getreden.

De raad heeft op 12 september 2023 besloten geen zienswijze in te dienen over de voorgenomen 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling SVHW 2023. Deze wijziging dient per 1 januari 2024 van kracht te worden.

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
De raad wordt voorgesteld op 10 oktober 2023 te besluiten geen zienswijze in te dienen over de voorgenomen 5e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Aandachtspunten bij bestaande verbonden partijen

GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

De kosten van de jeugdhulp stijgen. Er maken meer jongeren gebruik van jeugdhulp, maar vooral de kosten per jeugdige zijn gestegen. Vanuit het Rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de komende jaren. Daarbij is de intentie om vanuit de hervormingsagenda Jeugd, die in 2023 is vastgesteld, maatregelen te nemen ter beheersing van en waar mogelijk besparing op de kosten. Daarbij blijft de in gang gezette transformatie van de jeugdhulp, zowel vanuit de Serviceorganisatie Jeugd, de Stichting jeugdteams als vanuit de lokale gemeenten, meer dan noodzakelijk.

AEF heeft een bestuursopdracht uitgevoerd naar de wijze waarop we het jeugdhulpstelsel in Zuid- Holland Zuid hebben georganiseerd. Het gaat bij dit onderzoek primair over de rol en taken van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en de Stichting Jeugdteams (SJT). Van de aanbevelingen is gebruik gemaakt door onder andere het vormen van een ontwikkelagenda jeugd, die in 2022 is doorontwikkeld naar het programma 'Werk voor de jeugd' en de realisatie van de lokale contractering van SJT. Dit heeft ten doel het versterken van lokale grip en sturing.

Volgens het opgestelde lokaal transformatieplan ‘uitvoering jeugdhulp’ worden diverse projecten uitgevoerd, gericht op een betere, kwalitatieve en kostenbeheersbare inrichting van het lokale jeugdhulpveld. Tot op heden is SJT de spil in dit geheel. De vervolgstap is dit alles te plaatsen in het perspectief van een gebiedsgerichte 0-100 dienstverlening. In het geheel is het van belang dat de gemeente het opdrachtgeverschap goed organiseert door een samenhangend overzicht en inzicht te creëren, zowel inhoudelijk als financieel, om van daaruit beter te kunnen monitoren en evalueren om te bezien of de gewenste effecten worden bereikt en deze waar nodig bij te sturen.

Aandeel verbonden partijen

In het volgende overzicht is het totale aandeel van bijdragen aan verbonden partijen afgezet tegen de totale gemeentelijke lasten weergegeven

Programma

Aandeel verbonden partijen

Begroting lasten

%

0. Bestuur en ondersteuning

-0

10.570

0%

1. Veiligheid

7.727

10.773

72%

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

9.965

53.341

19%

3. Economie

0

3.152

0%

4. Onderwijs

414

7.276

6%

5. Sport, cultuur en recreatie

2.600

14.250

18%

6. Sociaal domein

21.308

87.601

24%

7. Volksgezondheid en milieu

5.877

9.830

60%

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

0

9.951

0%

9. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

1.908

35.846

5%

Totaal

49.800

242.589

21%

Grafisch ziet het er als volgt uit:

In het volgende overzicht zijn de bijdragen per verbonden partij afgezet tegen de totale bijdragen aan verbonden partijen. In dit overzicht zijn de verbonden partijen waar de gemeente bijdragen (dividend) van ontvangt buiten beschouwing gelaten.

Overzicht verbonden partijen

Onze gemeente neemt deel in onderstaande verbonden partijen.

A Gemeenschappelijke regelingen

GR Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Programma

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte / Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Taakveld

0.61 OZB-woningen
0.62 OZB-niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
7.2 Riolering
7.3 Afval

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Altena, Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Lansingerland, Nieuwkoop, Ridderkerk, Voorne aan Zee en Waterschap Hollandse Delta.

Vestigingsplaats

Klaaswaal

Website

www.svhw.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden voor de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten, de Wet waardering onroerende zaken, de administratie van vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden en de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden uit het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Hollandse Delta en een collegelid van iedere deelnemende gemeente. Onze gemeente is vertegenwoordigd door wethouder Van der Wulp, zijn vervanger is wethouder Van Waveren. De vertegenwoordigers van het Waterschap hebben ieder een meervoudig stemrecht van 6. De overige leden van het algemeen bestuur hebben 1 stem. Het algemeen bestuur besluit met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen, beslist de voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier leden, uit en door het algemeen bestuur aan te wijzen. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder Van der Wulp. Er is ook een ambtelijke commissie met als taak het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden over SVHW. Iedere deelnemer heeft een vertegenwoordiger in de commissie.

Financieel belang

Uittreding: Hiervoor stelt een onafhankelijke registeraccountant een liquidatieplan op. Het plan wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. De daarin beschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

Opheffing: Een besluit hiertoe kan worden genomen door ten minste twee derde van het aantal deelnemers. Een onafhankelijke registeraccountant stelt het liquidatieplan op dat door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

1.280

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

0

Eigen vermogen per 1-1-2024

765

Eigen vermogen per 31-12-2024

765

Vreemd vermogen per 1-1-2024

5.931

Vreemd vermogen per 31-12-2024

5.832

Solvabiliteit per 1-1-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

11%

Solvabiliteit per 31-12-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

12%

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Programma

1. Veiligheid

Taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido- Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Vestigingsplaats

Dordrecht

Website

www.vrzhz.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

Het openbaar lichaam integreert de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen), met behoud van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau binnen het samenwerkingsgebied. Dit moet een doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. Ook is het openbaar lichaam een platform voor samenwerking met diensten die aan hulpverlening zijn gelieerd, met partners, organisaties en andere openbare lichamen.

Bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door burgemeester Aptroot, wethouder Boogaard is zijn vervanger. Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en 3 tot 4 overige leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door burgemeester Aptroot.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van de geldleningen die de Veiligheidsregio aangaat voor de uitvoering van zijn taak, in de verhouding tot het inwoneraantal op 1 januari van het dienstjaar waarin de geldlening wordt aangegaan.

Uittreding: Dit is slechts mogelijk na wijziging van de verdeling van gemeenten in regio’s, als bedoeld in art. 8 Veiligheidsregio’s. Het algemeen bestuur regelt onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten de gevolgen van uittreding.

Opheffing: De regeling kan slechts worden opgeheven voor zover dit op grond van artikel 8 en 9 van de Wet Veiligheidsregio’s mogelijk is. Het algemeen bestuur stelt - na het horen van de raden van de deelnemende gemeenten - het liquidatieplan vast en regelt onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten de vereffening van het vermogen.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

7.727

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

0

Eigen vermogen per 1-1-2024

1.816

Eigen vermogen per 31-12-2024

1.537

Vreemd vermogen per 1-1-2024

91.621

Vreemd vermogen per 31-12-2024

100.501

Solvabiliteit per 1-1-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

1,9%

Solvabiliteit per 31-12-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

1,5%

GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Programma

4. Onderwijs 6. Sociaal Domein en 7. Volksgezondheid en Milieu

Taakveld

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg18+, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-, 7.1 Volksgezondheid

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido- Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Vestigingsplaats

Dordrecht

Website

www.dienstgezondheidjeugd.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

Het samenwerkingsverband behartigt mede de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers vanuit het beginsel van verlengt lokaal bestuur om het gebied evenwichtig en voorspoedig te ontwikkelen. De belangen worden behartigd door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen door sturing, ordening, integratie en, in voorkomende gevallen, uitvoering in de taakvelden publieke gezondheid, onderwijs, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, meer in het bijzonder huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit 1 lid per deelnemer (door en uit het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen). Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder Blaak-van de Lagemaat, haar vervanger is wethouder Van Waveren. Elk lid van het algemeen bestuur heeft een gewogen stemrecht. De stemverhouding is gebaseerd op het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier leden die door het algemeen bestuur uit zijn midden worden aangewezen. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder Blaak-van de Lagemaat.

Financieel belang

In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is aan het samenwerkingsverband. De kosten die het samenwerkingsverband aan de deelnemers toerekent, bestaan uit algemene kosten (toe te rekenen op basis van het aantal inwoners) en overige kosten (toe te rekenen aan de deelnemers die deelnemen aan die taken waarop de kosten betrekking hebben). De deelnemers zorgen ervoor dat het samenwerkingsverband altijd over voldoende geld beschikt om aan zijn verplichtingen tegen derden te kunnen voldoen. De deelnemers garanderen bovendien tegen iedere geldgever de nakoming van de huidige en toekomstige verplichtingen die de publieke rechtspersoon op enig moment tegen die geldgever heeft.

Uittreding: Hiervoor is toestemming nodig van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur regelt ook de (financiële) gevolgen.

Opheffing: Een besluit hiertoe kan worden genomen door tenminste driekwart van het aantal deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur stelt het liquidatieplan op.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

24.488

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

0

Eigen vermogen per 1-1-2024

1.659

Eigen vermogen per 31-12-2024

1.659

Vreemd vermogen per 1-1-2024

32.262

Vreemd vermogen per 31-12-2024

32.262

Solvabiliteit per 1-1-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

4,9%

Solvabiliteit per 31-12-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

4,9%

GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

Programma

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

Deelnemers

De gemeenten Haarlemmermeer, Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer, Rotterdam, Zwijndrecht, Hoeksche Waard, Dordrecht, Moerdijk en Breda en de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vestigingsplaats

Rotterdam

Website

-

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

De regeling bevordert dat verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de daartoe nodige verbreding, verlegging en reconstructie van de A16 en A4, en de beslissing op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze worden behandeld. Deze regeling schept ook duidelijkheid voor de burgers over de bevoegde instantie.

Bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit 1 lid en1 plaatsvervangend lid per deelnemer, door de colleges uit hun midden aan te wijzen. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder Van der Wulp, zijn vervanger is wethouder Heij. Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder lid heeft een stem.

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de voorzitter, het door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen lid en tenminste één ander door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen lid. Onze gemeente is niet in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.

Financieel belang

De eventeel toe te kennen (plan)schadevergoeding, op grond van artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening (nu artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening), komt volledig ten laste van het Rijk. In die zin heeft gemeente Hoeksche Waard geen financieel belang.

Uittreding: Een deelnemer kan uittreden bij besluit van de raad van de betrokken gemeente.

Opheffing: De GR vervalt van rechtswege op 1 januari 2026.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

n.v.t.

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

n.v.t.

Eigen vermogen per 1-1-2024

n.v.t.

Eigen vermogen per 31-12-2024

n.v.t.

Vreemd vermogen per 1-1-2024

n.v.t.

Vreemd vermogen per 31-12-2024

n.v.t.

Solvabiliteit per 1-1-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

n.v.t.

Solvabiliteit per 31-12-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

n.v.t.

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Programma

7. Economische zaken en milieu

Taakveld

7.4 Milieubeheer

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido- Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland

Vestigingsplaats

Dordrecht

Website

www.ozhz.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

De Omgevingsdienst ondersteunt de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder. Ook ondersteunt de dienst bij taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit 1 lid en 1 plaatsvervangend lid per deelnemer (door en uit het college aan te wijzen). Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder Van der Wulp, zijn vervanger is wethouder Heij.

De deelnemers hebben een gewogen stemrecht. Van de 100 stemmen heeft onze gemeente er 7. Er is een volstrekte meerderheod vereist voor het tot stand komen van een besluit. Wel moeten minimaal 3 deelnemers hun stem voor het voorstel hebben uitgebracht wil het aangenomen zijn, behalve als de regeling anders bepaalt. De stemverhouding wordt eens per 4 jaar geëvalueerd of op een eerder moment indien de financiële bijdrage(n) van een of meerdere deelnemers op basis van de meest recent vastgestelde (wijziging van de )begroting op enig moment substantieel afwijkt (afwijken) van de geldende stemverdeling.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en 3 andere leden. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder Van der Wulp.

Financieel belang

In de begroting wordt vastgelegd welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is aan de Omgevingsdienst. In een Bijdrageverordening die het algemeen bestuur vaststelt, worden de verschuldigde vergoedingen voor instandhouding van de Omgevingsdienst en de te leveren diensten vastgelegd.

Uittreding: Uittreding is mogelijk na toestemming van het vertegenwoordigend orgaan. Uittreden kan alleen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalenderjaar. Het algemeen bestuur regelt de financiële en organisatorische gevolgen van de uittreding en stelt de verschuldigde schadeloosstelling vast. De schadeloosstelling bedraagt tenminste driemaal de jaaromzet van de betreffende deelnemer in het jaar waarin de deelnemer besluit uit te treden. Het algemeen bestuur kan onder bijzondere omstandigheden een andere schadeloosstelling vaststellen.

Opheffing: De regeling kan worden opgeheven indien ten minste 8 deelnemers, die tenminste een drie vierde meerderheid vormen van het aantal stemmen in het algemeen bestuur, daartoe besluiten. Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan vast dat voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële en personele gevolgen van de opheffing.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

2.266

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

0

Eigen vermogen per 1-1-2024

1.323

Eigen vermogen per 31-12-2024

2.010

Vreemd vermogen per 1-1-2024

12.788

Vreemd vermogen per 31-12-2024

4.970

Solvabiliteit per 1-1-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

9 %

Solvabiliteit per 31-12-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

29 %

GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Programma

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

Deelnemers

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard

Vestigingsplaats

Dordrecht

Website

www.kiltunnel.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

De dienst beheert en exploiteert de Kiltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit 2 leden van iedere deelnemer waarvan 2 aan te wijzen door de raad uit zijn midden en uit het college van de gemeente Hoeksche Waard, de voorzitter inbegrepen. Hiertoe zijn aangewezen de wethouders Van Waveren en Blaak-van de Lagemaat. Volstrekte meerderheid van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen, is vereist voor het tot stand komen van een besluit bij stemming. Het algemeen bestuur neemt besluiten op basis van een gewogen stemverhouding.

Behalve als de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen besluitneming uitgesteld tot een volgende vergadering. In die vergadering kunnen de beraadslagingen worden heropend. Als de stemmen staken in een voltallige vergadering of voor de tweede maal over hetzelfde voorstel, wordt het geacht niet te zijn aangenomen. Het dagelijks bestuur bestaat uit 1 lid van iedere deelnemer, uit en door het algemeen bestuur aan te wijzen. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder Van Waveren.

Financieel belang

Elke deelnemer waarborgt de betaling van rente en aflossing van de door het Wegschap te sluiten leningen en in rekening-courant op te nemen gelden, in overeenstemming met de hierboven vermelde percentages. Als hieruit voor de deelnemers betalingen voortkomen, verrekenen de deelnemers deze onderling met gebruikmaking van dezelfde percentages.

Uittreding: Hiervoor kan het algemeen bestuur voorwaarden opstellen.

Opheffing: Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

4

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

0

Eigen vermogen per 1-1-2024

15.854

Eigen vermogen per 31-12-2024

19.492

Vreemd vermogen per 1-1-2024

53.451

Vreemd vermogen per 31-12-2024

41.261

Solvabiliteit per 1-1-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

23 %

Solvabiliteit per 31-12-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

32 %

B Stichtingen en verenigingen

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Programma

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Taakveld

0.4 Overhead

Deelnemers

De gemeenten Altena, Borssele, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Hoeksche Waard, Kapelle, Moerdijk, Noord-Beveland, Reimerswaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht en Zundert; samenwerking GHO gemeenten, de gemeenschappelijke regelingen ABG- organisatie, GR de Bevelanden, Servicecentrum GGD Hart voor Brabant en GGD Zeeland

Vestigingsplaats

Zevenbergen

Website

www.inkoopbureauwestbrabant.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

De stichting dient indirect diverse openbare belangen door het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de deelnemers, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau.

Bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit 1 vertegenwoordiger per deelnemende gemeente. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder Van der Wulp, zijn vervanger is wethouder Heij. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden. Onze gemeente is hierin vertegenwoordigd door wethouder van der Wulp.

Financieel belang

De gemeente heeft bij het toetreden tot de stichting een borgsom gestort. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het aantal af te nemen dagdelen van het inkoopbureau.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

333

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

n.v.t.

Eigen vermogen per 1-1-2024

n.v.t.

Eigen vermogen per 31-12-2024

n.v.t.

Vreemd vermogen per 1-1-2024

n.v.t.

Vreemd vermogen per 31-12-2024

n.v.t.

Solvabiliteit per 1-1-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

n.v.t.

Solvabiliteit per 31-12-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

n.v.t.

C Vennootschappen en Coöperaties (deelnemingen)

Stedin

Programma

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Taakveld

0.5 Treasury

Deelnemers

De aandelen van Stedin zijn in handen van 44 gemeenten

Vestigingsplaats

Rotterdam

Website

www.stedingroep.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

Het betrouwbaar, veilig en maatschappelijk verantwoord leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten en samenwerking en deelneming in andere rechtspersonen.

Bestuurlijk

Gemeente Hoeksche Waard bezit 2,04 % van de aandelen van Stedin (101.253 van de 4.970.978 aandelen). Wethouder Van der Wulp vertegenwoordigt onze gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Wethouder Heij is zijn vervanger.

Financieel belang

De boekwaarde van onze aandelen bedraagt: 6.138.000 (101.253 normale aandelen). Daarnaast hebben wij 8.487 cumulatief preferente aandelen met een boekwaarde van 4.000.000.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen baten (= dividend) in gemeentebegroting 2024

50 (regulier) en 120 (cum. pref. aand.)

Werkelijk resultaat van de verbonden partij in 2022 *

44.000

Eigen vermogen per 1-1-2022 *

3.270.000

Eigen vermogen per 31-12-2022 *

3.342.000

Vreemd vermogen per 1-1-2022 *

4.912.000

Vreemd vermogen per 31-12-2022 *

5.178.000

Solvabiliteit per 1-1-2022 (= eigen vermogen/totaal vermogen) *

40%

Solvabiliteit per 31-12-2022 (= eigen vermogen/totaal vermogen) *

39%

*Geen gegevens bekend over begroting 2024; daarom zijn de laatst bekende gegeven uit de jaarrekening 2022 in de tabel opgenomen.

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides

Programma

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Taakveld

0.5 Treasury

Deelnemers

De aandelen van het Gemeenschappelijk Bezit Evides zijn in handen van gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied

Vestigingsplaats

Rotterdam

Website

www.evides.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

Gemeente Hoeksche Waard neemt samen met gemeenten en provincies in Rijnmond en Zeeland deel in de BV Gemeenschappelijk Bezit Evides. Op haar beurt is de BV voor 50% eigenaar van het drinkwaterleidingbedrijf Evides. Evides levert drinkwater aan huishoudens en bedrijfsleven en levert in toenemende mate ook industriewater en diensten op het gebied van afvalwater- en rioolwaterzuivering.

Bestuurlijk

Gemeente Hoeksche Waard bezit 4,99% (92.372) van de aandelen van het Gemeenschappelijk Bezit Evides van de 1.850.000 aandelen. Wethouder van der Wulp vertegenwoordigt onze gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders, wethouder Heij is zijn vervanger.

Financieel belang

De boekwaarde van onze aandelen in de BV Gemeenschappelijk Bezit Evides bedraagt bedrag 3.389.920

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen baten (= dividend) in gemeentebegroting 2024

674

Werkelijk resultaat van de verbonden partij in 2022 *

22.983

Eigen vermogen per 1-1-2022 *

279.152

Eigen vermogen per 31-12-2022 *

291.585

Vreemd vermogen per 1-1-2022 *

21

Vreemd vermogen per 31-12-2022 *

35

Solvabiliteit per 1-1-2022 (= eigen vermogen/totaal vermogen) *

100%

Solvabiliteit per 31-12-2022 (= eigen vermogen/totaal vermogen) *

100%

* Vanwege het ontbreken van de gegevens over 2024 zijn de laatst bekende gegevens uit de jaarrekening 2022 van Evides in de tabel opgenomen.

Bank Nederlandse Gemeenten

Programma

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Taakveld

0.5 Treasury

Deelnemers

Bijna alle Nederlandse overheden.

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

www.bngbank.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

De gemeente heeft van oudsher aandelen in de BNG. Doelstelling van de BNG is een gunstige financiële dienstverlening en kredietverstrekking om zo voordelig mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke voorzieningen.

Bestuurlijk

De aandelen van de BNG zijn voor de helft in handen van de Staat. De andere helft is geplaatst bij gemeenten, provincie en een hoogheemraadschap. Gemeente Hoeksche Waard bezit 0,28 % (153.738) van de aandelen van de BNG (van de 55.690.720 aandelen). Wethouder Van der Wulp vertegenwoordigt onze gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders, wethouder Heij is zijn vervanger.

Financieel belang

De boekwaarde van onze aandelen BNG bedraagt 357.000,-.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen baten (= dividend) in gemeentebegroting 2024

385

Werkelijk resultaat van de verbonden partij in 2022 *

300.000

Eigen vermogen per 1-1-2022 *

5.062.000

Eigen vermogen per 31-12-2022 *

4.615.000

Vreemd vermogen per 1-1-2022 *

143.995.000

Vreemd vermogen per 31-12-2022 *

107.459.000

Solvabiliteit per 1-1-2022 (= eigen vermogen/totaal vermogen) *

3%

Solvabiliteit per 31-12-2022 (= eigen vermogen/totaal vermogen) *

4%

*Geen gegevens bekend over begroting 2024; daarom zijn de laatst bekende gegeven uit de jaarrekening 2022 in de tabel opgenomen.

Bres Accommodaties BV

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/ 5.2 Sportaccommodaties

Deelnemers

Gemeente Hoeksche Waard

Vestigingsplaats

Maasdam

Website

www.bresaccommodaties.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

De vennootschap heeft met name ten doel:

 • het exploiteren en beheren van binnensport-, recreatie-, welzijns- en cultuurfaciliteiten en het (technisch) onderhouden van overig vastgoed in de gemeente Hoeksche Waard.

Bestuurlijk

In deze overheids-BV heeft de gemeente rechtstreeks invloed. Gemeente Hoeksche Waard is 100% aandeelhouder van Bres, is tevens opdrachtgever, bewaakt de opdracht voor uitvoering van de publieke doelstelling en behoudt daarmee haar taak als beleidsmaker en –bepaler. Wethouder Van der Wulp vertegenwoordigt onze gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders, wethouder Heij is zijn vervanger.

Bres heeft een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan, bestaande uit 3 leden, benoemd op voordracht van de algemene vergadering van aandeelhouders (zijnde de gemeente). De aandeelhouder benoemt een bestuurder (directeur) en is bevoegd tot schorsing en/of ontslag van een bestuurder.

Financieel belang

Het eigendom van de accommodaties (zowel juridisch als economisch) is niet aan Bres overgedragen, maar blijft bij de gemeente. Bres voert wel het onderhoud aan de eigendommen uit en exploiteert gemeentelijke accommodaties. Het geplaatst kapitaal bedraagt 100,-.

Opheffing: Na ontbinding van de vennootschap door een besluit van de aandeelhouder geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024 **

4.470

Werkelijk resultaat van de verbonden partij in 2022 *

217

Eigen vermogen per 1-1-2022 *

540

Eigen vermogen per 31-12-2022 *

757

Vreemd vermogen per 1-1-2022 *

3.998

Vreemd vermogen per 31-12-2022 *

8.074

Solvabiliteit per 1-1-2022 (= eigen vermogen/totaal vermogen) *

11,90%

Solvabiliteit per 31-12-2022 (= eigen vermogen/totaal vermogen) *

8,57%

* Vanwege het ontbreken van de gegevens over 2024 zijn in de tabel de laatst bekende gegevens vanuit de jaarrekening 2022 van Bres opgenomen. ** Het betreft hier de netto bijdrage na aftrek van de kostprijsdekkende huurvergoeding die Bres voor het gebruik van de gemeentelijke panden aan de gemeente moet betalen.

CV/BV Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Hoeksche Waard

Programma

3. Economie

Taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

Deelnemers

Gemeente Hoeksche Waard

Vestigingsplaats

Maasdam

Website

www.bedrijvenparkhw.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

Het ontwikkelingsbedrijf is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen met een regionaal karakter. De activiteiten van de exploitatiemaatschappij beperken zich tot het ontwikkelen van een Hoeksche Waards bedrijventerrein van 20 hectare.

Bestuurlijk

De grondexploitatiemaatschappij heeft de juridische vorm van een commanditaire vennootschap (CV) met een besloten vennootschap (BV) als beherend vennoot. Wethouder Boogaard heeft van het college het mandaat gekregen voor het nemen van besluiten samenhangend met het aandeelhouderschap, wethouder Van der Wulp is zijn vervanger. De Algemene vergadering van Aandeelhouders van het OBHW heeft besloten om de Raad van Commissarissen te laten bestaan uit 1 toezichthouder (de heer mr. drs. A.J. Borgdorff).

Financieel belang

Het geplaatste en gestorte kapitaal van de BV bedraagt €35.000. Hoeksche Waard bezit 100% van de aandelen en 100% van het stemrecht. Het commanditaire kapitaal van de grondexploitatiemaatschappij bedraagt €3.500.000. De gemeente staat garant voor de geldlening van het bedrijvenpark Hoeksche Waard.

Bij oprichting van de grondexploitatiemaatschappij is overeengekomen dat vennoten een kapitaalinbreng van 40% van hun participatie in het commanditair kapitaal storten.

Kengetallen

Financiële kengetallen CV *

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

0

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

0

Eigen vermogen per 1-1-2022 **

-4.035

Eigen vermogen per 31-12-2022 **

-5.145

Vreemd vermogen per 1-1-2022

10.407

Vreemd vermogen per 31-12-2022

6.502

Financiële kengetallen BV *

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

0

Begroot resultaat van de verbonden partij in 2024

0

Eigen vermogen per 1-1-2022

-570

Eigen vermogen per 31-12-2022

-1.680

Vreemd vermogen per 1-1-2022

605

Vreemd vermogen per 31-12-2022

1.715

'* Vanwege het ontbreken van de gegevens over 2024 zijn in de tabel de gegevens opgenomen uit de jaarrekening 2022 van de BV/ CV. ** De gemeente heeft in haar begroting voor het verwachte negatieve resultaat een voorziening gevormd.

Regionale Afvalstoffendienst BV

Programma

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Taakveld

7.3 Afval

Deelnemers

Gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

Vestigingsplaats

Westmaas

Website

www.radbv.nl

Wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan doelstellingen van de gemeente

De vennootschap heeft tot doel om, in het belang van bescherming van het milieu en een doelmatig beheer, werkzaam te zijn op het gebied van:

 1. Het uitvoeren van publieke taken in het afval- en grondstoffenbeheer in de ruimste zin, Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het inzamelen, het vervoeren, het (doen) be- of verwerken, het verhandelen van afval en grondstoffen en het adviseren hierover.
 2. De inzameling van bedrijfsafval en -grondstoffen, inclusief het inzamelen, het vervoeren, het (doen) be- of verwerken en het verhandelen.
 3. Het uitvoeren van taken op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Daarnaast heeft de vennootschap ten doel:

 • Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in, het financieren van, het voeren van directieen beheer over, het verlenen van diensten aan en het behartigen van belangen van vennootschappen enondernemingen, primair dat met een doelstelling als genoemd onder 1, 2 en 3.
 • Het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, evenals het zekerheid stellen, zich opandere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden.
 • Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en anderegoederen, waaronder patenten, merkrechten, licenties, kennis, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van vennootschappen waarmee zijn in een groep is verbonden zomede het stellen van zekerheden ten behoeve van vennootschappen waarmee zij op enigerlei wijze is verbonden en al wat met het vorenstaande in dit lid in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

De vennootschap kan de diensten genoemd onder 1, 2 en 3 in mindere mate verrichten voor anderen dan de aandeelhoudende gemeenten.

Bestuurlijk

De relatie tussen gemeente Hoeksche Waard en de RAD kenmerkt zich door een goede balans tussen invloed van de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee als eigenaar en opdrachtgever én de gewenste autonomie van de uitvoeringsorganisatie. Het is van belang om de opdrachtgevers- en eigenaarsrol te scheiden binnen (het college van) de gemeente.

In plaats van een directe aansturing door de gemeente is er na omzetting sprake van een afzonderlijke en verzakelijkte relatie. De eigenaarsrelatie is uitgewerkt in het besturingsmodel. Daarbij worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), Raad van Commissarissen (RvC) en het bestuur (vooral) vastgelegd in de statuten. De opdrachtgeverrelatie is uitgewerkt in, onder andere, een dienstverleningsovereenkomst. Wethouder Heij vertegenwoordigt onze gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders, wethouder van der Wulp is zijn vervanger.

Financieel belang

Gemeente Hoeksche Waard

10.001 aandelen ( 64%)

Gemeente Goeree-Overflakkee

5.626 aandelen ( 36%)

Kengetallen

Financiële kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenomen lasten (= bijdrage aan GR) in gemeentebegroting 2024

9.219

Resultaat van de verbonden partij in 2024

189

Eigen vermogen per 1-1-2024

5.500

Eigen vermogen per 31-12-2024

5.689

Vreemd vermogen per 1-1-2024

6.817

Vreemd vermogen per 31-12-2024

11.635

Solvabiliteit per 1-1-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

45 %

Solvabiliteit per 31-12-2024 (= eigen vermogen/totaal vermogen)

33 %

D Overige verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die onder deze categorie vallen.