Lokale Heffingen

Inleiding

De prijsindexatie en de aanpassing van de tarieven die in deze (primaire) begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op de gegevens zoals opgenomen in de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn gepubliceerd. Hierbij was een prijsindexcijfer van 3% van toepassing. In de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds wordt uitgegaan van hogere inflatiecijfers (3,3% in plaats van 3,0%). Dit wordt in het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2024-2027 voorgesteld en is derhalve nog niet vertaald in deze paragraaf van de primaire begroting 2024-2027. Tevens wordt in voorgenoemde raadsvoorstel (dekkingsplan) voorgesteld om een inflatiecorrectie op de ozb over 2022 en een tariefstijging voor begraven door te voeren. Ook deze effecten zijn nog niet verwerkt in deze paragraaf.

De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de gemeentelijke heffingen

In deze paragraaf staat informatie over de gemeentelijke belastingen en rechten (gebonden heffingen) die in onze gemeente van toepassing zijn, het beleid rondom de lokale heffingen een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk in het tijdvak 2024-2027.

Algemene uitgangspunten

Belastingen, zoals Onroerendezaakbelasting en Hondenbelasting zijn algemene dekkingsmiddelen. De opbrengsten zijn vrij besteedbaar. Dit in tegenstelling tot de gebonden heffingen zoals Rioolheffing of Afvalstoffenheffing. Deze middelen moeten verplicht besteed worden aan het doel waarvoor zij geïnd worden. In onderstaand overzicht geven wij aan welke belastingen wij heffen, wat de heffingsmaatsaf is en wat het beoogd doel is.

Omschrijving

maatstaf

beoogd doel

Belastingen

Onroerende zaakbelasting

WOZ waarde

algemeen dekkingsmiddel

Roerende zaakbelasting

waarde roerende zaak

algemeen dekkingsmiddel

Hondenbelasting

aantal honden

algemeen dekkingsmiddel

Toeristenbelasting

aantal overnachtingen

algemeen dekkingsmiddel

Watertoeristenbelasting

aantal etmalen verblijf

algemeen dekkingsmiddel

Reclamebelasting

WOZ waarde

bestrijding van kosten gericht op veiligheid ,leefbaarheid of ontwikkeling van het aangewezen gebied waar de belasting geheven wordt.

Baatbelasting

bedrag per onroerende zaak

verhalen van kosten, gemaakt voor het tot stand brengen van de voorziening

Rechten

Rioolheffing won. eigenaar

vast bedrag

dekking van kosten voor onderhoud en vervanging riolering

Rioolheffing won.gebruiker

aantal gebruikers

dekking van kosten voor onderhoud en vervanging riolering

Rioolheffing niet won. eigenaar

WOZ waarde

dekking van kosten voor onderhoud en vervanging riolering

Rioolheffing niet won. gebrruiker

WOZ waarde

dekking van kosten voor onderhoud en vervanging riolering

Lijkbezorgingsrechten

diversen (verschillend per dienst)

dekking van de kosten van diensten, nader omschreven in de tarieventabel bij de verordening

Leges

diversen (verschillend per dienst)

dekking van de kosten van dienstverlening, nader omschreven in de tarieventabel bij de verordening

Afvalstoffenheffing

vast bedrag verhoogd met een bedrag per lediging

dekking van de kosten voor afvoer en verwerking van huishoudelijk afval

Haven- en kadegelden

diversen (verschillend per haven)

dekking kosten onderhoud havens en kades.

Marktgelden

vierkante meters gebruik

dekking van kosten verbonden aan gebruik van een marktstandplaats

BIZ

diversen ( verschillend per BIZ vereniging)

bestrijding van kosten gericht op veiligheid ,leefbaarheid of ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone

Woonlasten

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeentelijke belastingen stijgen in 2024 met inflatiecorrectie (3%). De gebonden heffingen (zoals afvalstoffenheffing, rioolheffingen en leges) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele btw, mutaties in voorzieningen en toe te rekenen kosten voor overhead. Ook voor deze gebonden heffingen is de inflatiecorrectie toegepast.

We streven naar zo laag mogelijke lokale lasten

Activiteiten voeren we uit tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en bedrijven. Bij de rechten streven we zo veel mogelijk naar kostendekkende tarieven.

Kostenonderbouwing volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven zijn opgenomen. Dit geldt voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden.

Overhead rekenen we toe volgens een opslag

De apparaatskosten bestaan uit directe loonkosten en overhead (loonkosten ondersteunend personeel, huisvesting, ICT etc.). De directe loonkosten rekenen we rechtstreeks toe op basis van de geraamde tijdsbesteding. Overhead rekenen we via een opslagpercentage toe aan de directe loonkosten. Het percentage bepalen we door de overhead te delen door de totale directe loonkosten. Voor 2024 is dit percentage 79%. Wij passen een correctie toe voor kosten die niet aan de gebonden heffingen toegerekend kunnen worden.

Opbrengst lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen zoals opgenomen in de begroting 2024-2027.

Omschrijving

JR 2022

Begr 2023

2024

2025

2026

2027

Belastingen

Onroerende zaakbelasting

17.908

19.030

20.203

20.444

20.622

20.790

Roerende zaakbelasting

-

5

10

10

10

10

Hondenbelasting

631

626

671

671

671

671

Toeristenbelasting (incl water-)

130

189

190

190

190

190

Reclamebelasting

101

112

109

109

109

109

Baatbelasting

9

10

10

10

10

10

Subtotaal (a)

18.780

19.972

21.193

21.434

21.612

21.780

Rechten

Rioolheffing

8.583

9.211

9.733

10.017

10.386

10.669

Lijkbezorgingsrechten

1.423

1.397

1.320

1.320

1.320

1.320

Leges

6.612

4.523

5.442

4.812

4.812

4.812

Afvalstoffenheffing

8.349

9.720

10.595

10.595

10.595

10.595

Haven- en kadegelden

108

58

60

60

60

60

Marktgelden

21

23

24

24

24

24

Subtotaal (b)

25.096

24.933

27.294

26.948

27.198

27.480

Overig

BIZ

78

147

178

178

178

178

subtotaal (c )

78

147

178

178

178

178

Totaal (a+b+c)

43.954

45.052

48.664

48.559

48.987

49.437

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit voor OZB is het verschil tussen de begrote opbrengst en de norm volgens de “artikel-12-status”. Zolang de geraamde opbrengsten lager liggen dan de norm-opbrengst, komt de gemeente niet in aanmerking voor een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds. De onbenutte belastingcapaciteit geven wij in de onderstaande tabel weer.

omschrijving

gemiddeld voor vorig jaar*

art 12

max cf art 12

waarde

max opbr. (a)

begroot 2024 (b)

onbenutte cap. (a-b)

woningen

0,0890%

120%

0,1068%

15.112.500

16.140

11.625

4.515

niet woningen eigenaren

0,3145%

120%

0,3774%

1.851.750

6.989

4.956

2.033

niet woningen gebruikers

0,2248%

120%

0,26976%

1.621.750

4.375

3.622

753

Totaal

27.503

20.203

7.301

Lokale lastendruk meerpersoonshuishoudens

De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing bepalen het totaal van de lokale lasten. In onderstaand overzicht geven wij de gemiddelde lasten 2024 van Hoeksche Waard weer naast het landelijk gemiddelde. Uitgangspunt hierbij is een meerpersoonshuishouden met een eigen woning met een (gemiddelde) waarde van 373.000.

Lastendruk

2024

2023

verschil

%verschil

meerp. Huish met eigen woning

totaal

totaal

totaal

2024-2023

tov 2023

OZB

287

279

8

2,87%

rioolheffing

226

217

9

4,15%

afvalstoffenheffing

266

249

17

6,79%

Lastendruk

779

745

34

4,55%

gemiddelde Nederland 2023*

944

*Bron: Coelo 2023

Onroerende- en roerende zaakbelastingen (OZB en RZB)

Bij de onroerende- en roerende zaakbelastingen is de (her-) waardering (wet WOZ) van belang. De WOZ- waarde wordt jaarlijks vastgesteld. De belasting wordt uitgedrukt in een percentage van deze waarde. Voor belastingjaar 2024 gaat het om de waarde op de peildatum 1 januari 2023. Waardestijging van bestaande panden is in het tarief gecorrigeerd (verlaging van de tarieven). Vervolgens is de inflatiecorrectie (3% voor 2024) toegepast.

De tarieven voor OZB en RZB zijn wettelijk verplicht aan elkaar gelijk. Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven 2024 en vergelijkende cijfers 2023 en het landelijk gemiddelde over 2023.

OZB / RZB tarieven

2024

2023

landelijk 2023*

woningen

0,07692%

0,07916%

0,0890%

niet woningen eigenaren

0,26762%

0,26110%

0,3145%

niet woningen gebruikers

0,22333%

0,21805%

0,2248%

*Bron: Coelo 2023

Hondenbelasting

Hondenbelasting is een van de oudste, nu nog bestaande, belastingen van ons land. Van de 342 gemeenten komt deze belasting bij 138 gemeenten voor (40%). Deze belasting is een algemeen middel en hoeft niet verplicht besteed te worden aan hondenbeleid. Op de tarieven voor 2024 is de eerdergenoemde inflatiecorrectie van 3% toegepast. Voor hulphonden en honden in een asiel geldt een vrijstelling van hondenbelasting. Ter vergelijking geven wij onderstaand ook het tarief 2023 en het landelijk gemiddelde over 2023 (van gemeenten waar hondenbelasting is ingevoerd).

Hondenbelasting

2024

2023

landelijk gemiddelde*

eerste hond

96

93

34

volgende hond

169

164

niet bekend

kennel

408

397

niet bekend

*Bron: Coelo 2023

Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting

Toeristenbelasting geldt voor het overnachten in hotels, pensions etc. Watertoeristenbelasting geldt voor het verblijven in een haven per etmaal. In plaats van een bedrag per nacht kan ook voor een vast bedrag voor een heel seizoen gekozen worden (forfait). Het tarief voor 2024 bedraagt 1,25 per nacht/etmaal.

Dagtoeristenbelasting

De raad heeft op 21 september 2021 besloten om deze belasting vanaf 2022 gefaseerd af te bouwen. In 2023 werd nog 25% van het tarief over 2021 geheven. Vanaf 2024 wordt geen dagtoeristenbelasting meer geheven.

Rioolheffing

De opbrengsten rioolheffing dekken, naast de kosten van het rioleringsstelsel, ook kosten die voortvloeien uit de Wet gemeentelijke watertaken. Om schommelingen in de tarieven te voorkomen, maken we gebruik van een voorziening voor riolering. Het tarief voor rioolheffing is naast de indexering met 3%, verhoogd met 1%. Deze verhoging komt voort uit het door de gemeenteraad op 13 oktober 2020 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025. Het tarief voor het eigenaarsdeel bedraagt in 2024 113,10 en voor het gebruikersdeel €56,55 (1-persoonshuishouden) of 113,10 (meerpersoonshuishouden). Hieronder geven wij een overzicht van de baten en lasten in 2024 en daarbij de mate van kostendekking van de heffing.

Kostendekkendheid Rioolheffing

netto kosten

6.472

direct toe te rekenen kosten

1.344

overhead

946

BTW

1.771

totale lasten

10.533

opbrengsten

9.733

overige opbrengsten

146

totale baten

9.880

dekkingspercentage (ex mutatie voorziening)

94%

mutatie egalisatie voorz (onttrekking)

653

Lijkbezorgingsrechten

De tarieven voor deze rechten zijn aangepast met 3%. Daarbij is rekening gehouden met de verhouding tussen de tarieven zoals vastgelegd in het beleid dat de raad in 2020 vaststelde. Hieronder geven wij een overzicht van de baten en de lasten in 2024 en daarbij de mate van kostendekking van deze heffing.

Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten

Netto kosten

1.201

direct toe te rekenen kosten

1.303

overhead

918

BTW

-

totale lasten

3.423

totale baten

1.439

Dekkingspercentage

42%

mutatie egalisatie voorz (onttrekking)

96

Leges

Door de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, naar verwachting per 1 januari 2024, is hoofdstuk 2 van de Legesverordening (Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet) aangepast aan de nieuwe situatie. We hebben hiervoor de modelverordening van de VNG gevolgd. In hoofdlijn zijn de tarieven van 2023 met een inflatiecorrectie van 3% verhoogd. Daar waar sprake is van een percentage, is dat percentage gelijk gebleven.

Door de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, zijn de leges voor bouwactiviteiten (artikel 2.4 van de Legesverordening 2023), in de verordening 2024 gesplitst in een “bouwtechnisch deel” (artikel 2.5) en een “ruimtelijk deel” (artikel 2.6). Tezamen zijn deze tarieven vrijwel gelijk aan de ‘oude’ tarieven van 2023.

Nieuw in de verordening zijn Leges voor het vooroverleg en/of intaketafel en het doorgeleiden naar de omgevingstafel. Achtergrond hiervan is dat in dit voortraject werkzaamheden gedaan worden die bij de daadwerkelijke aanvraag omgevingsvergunning gebruikt kunnen worden. Het is dan ook redelijk dat voor deze werkzaamheden wordt betaald. Wordt na het vooroverleg een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, dan wordt 80% van de leges van het vooroverleg in mindering gebracht op de leges die voor de aanvraag berekend worden. Het informatie overleg waarbij alleen algemene informatie over het omgevingsplan en vergunning vrij bouwen wordt verstrekt, blijft gratis.

Ook nieuw onder de Omgevingswet is het heffen van milieuleges. De tarieven hiervoor zijn door de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ), die de hieraan verbonden werkzaamheden uitvoert, aangeleverd. Deze tarieven worden door alle gemeenten die deelnemen in de OZHZ gelijk gehanteerd

De tarieventabel behorende bij de Legesverordening bestaat uit 3 hoofdstukken:

 1. Algemene Dienstverlening.
 2. Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet
 3. Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn (EDR).

Binnen de legesverordening mogen we overschotten op onderdelen inzetten voor tekorten op andere onderdelen (kruissubsidiering). De begrote baten en lasten 2024 en de mate van kostendekking is hieronder zowel op totaalniveau van de verordening als gesplitst per hoofdstuk weergegeven. In onderstaande berekeningen hebben wij rekening gehouden met de invoering van de Omgevinsgwet per 1 januari 2024.

Kostendekkendheid leges per hoofdstuk

Hdfstk 1 Alg.dienstverlening

netto kosten

884

direct toe te rekenen kosten

838

overhead

627

BTW

8

totale lasten

2.357

opbrengsten

1.669

Dekkingspercentage

71%

Hfdstk 2 Omgevingsvergunningen

netto kosten

947

direct toe te rekenen kosten

1.507

overhead

1.116

BTW

195

totale lasten

3.765

opbrengsten

3.699

Dekkingspercentage

98%

Hfdstk 3 Dienstverlening EDR

netto kosten

-

direct toe te rekenen kosten

296

overhead

219

BTW

-

totale lasten

515

opbrengsten

74

Dekkingspercentage

14%

Kostendekkendheid Leges totaal

netto kosten

1.831

direct toe te rekenen kosten

2.642

overhead

1.961

BTW

203

totale lasten

6.637

opbrengsten

5.442

dekkingspercentage

82%

Afvalstoffenheffing

De heffing vergoedt de kosten voor inzameling van huishoudelijk afval. RAD BV voert de inzameling voor de gemeente uit. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten die jaarlijks geïndexeerd wordt. Het tarief van de heffing is ten opzichte van 2023 gestegen met ca 7% en bedraagt gemiddeld 266,-. (2023: 249,-). Het landelijk gemiddelde tarief kwam in 2023 uit op 329,- voor meerpersoonshuishoudens (bron: Coelo 2023). Hieronder geven wij een overzicht van de baten en lasten in 2024 en de mate van kostendekking van de heffing.

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

netto kosten

9.647

btw

1772

direct toe te rekenen kosten

-

overhead

-

totale lasten

11.418

Opbrengsten heffing

10.595

overige opbrengsten

823

totale baten

11.418

Dekkingspercentage

100,0%

mutatie egalisatie voorz

0

Bedragen * 1.000

Haven- en kadegelden

De tarieven voor haven- en kadegelden zijn, ten opzichte van 2023, aangepast met de inflatiecorrectie van 3%. Hieronder geven wij een overzicht van de baten en lasten in 2024 en de mate van kostendekking van de heffing.

Kostendekkendheid Haven en kadegelden

netto kosten

170

direct toe te rekenen kosten

5

overhead

4

BTW

16

totale lasten

195

opbr. Haven-kadegelden

58

overige opbrengsten

40

totale baten

98

dekkingspercentage

50%

Marktgelden

De tarieven voor marktgelden zijn aangepast ten opzichte van 2023 met de inflatiecorrectie van 3%. Hieronder geven wij een overzicht van de baten en lasten 2024 en de mate van kostendekking van de heffing.

Kostendekkendheid Marktgelden

netto kosten

40

direct toe te rekenen kosten

8

overhead

6

BTW

8

totale lasten

63

opbr marktgelden

24

overige opbrengsten

-

totale baten

24

dekkingspercentage

38%

Bedrijfsinvesteringszones (BIZ)

Volgens de Wet op de bedrijfsinvesteringszones (BIZ) kan de gemeenteraad onder de naam BIZ- bijdrage een belasting instellen binnen een bepaald gebied in de gemeente. Per gebied wordt een verordening opgesteld. Een verordening heeft een maximale looptijd van 5 jaar. In totaal kent de gemeente 7 BIZ verordeningen; Puttershoek, Zuid-Beijerland, Oud-Beijerland de Bosschen, Oud- Beijerland Hoogerwerf, Strijen, 's Gravendeel en Numansdorp.

Reclamebelasting

Reclamebelasting geldt alleen voor niet-woningen in een aangewezen gebied (het centrum van Oud- Beijerland). De opbrengsten zijn bestemd voor de stichting Centrummanagement Oud-Beijerland. Hierover is met de stichting een overeenkomst gesloten. Het tarief voor reclamebelasting bestaat uit een vast bedrag en variabelbedrag, gekoppeld aan de WOZ-waarde. Het vaste deel is gecorrigeerd voor de inflatiecorrectie en bedraagt in 2024 347 (337 in 2023). Bij het variabele deel is eveneens rekening gehouden met de inflatiecorrectie. Dit tarief komt uit op 1,76 (1,71 in 2023) per 1.000 WOZ-waarde boven 250.000, met een maximum van 1.370 (1.330 in 2023).

Kwijtschelding

De Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen geven het wettelijk kader waarbinnen de gemeente belastingen kan kwijtschelden. Dit is vastgelegd in de Kwijtscheldingsverordening. Hierin is opgenomen dat het percentage de kosten van bestaan op 100% van de bijstandsnorm is gesteld. Dit is het wettelijk maximum. Kwijtschelding is in gemeente Hoeksche Waard mogelijk voor:

 • OZB;
 • RZB;
 • Rioolheffing;
 • Hondenbelasting, alleen voor de eerste hond;
 • Afvalstoffenheffing tot een maximaal bedrag van €266;
 • Leges voor een Nederlandse identiteitskaart;
 • Leges voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart;
 • Leges voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.