Leeswijzer

Programma-indeling

De programmabegroting bestaat uit 9 programma’s en ongeveer 70 taakvelden. De programma-indeling is als volgt:

0.      Bestuur en ondersteuning
1.      Veiligheid
2.      Verkeer, vervoer en openbare ruimte
3.      Economie
4.      Onderwijs
5.      Sport, cultuur en recreatie
6.      Sociaal Domein
7.      Volksgezondheid en milieu
8.      Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Programmaplan-opzet

De programma’s hebben de volgende opzet:

Wat gebeurt er om ons heen?

Hier staan de trends en ontwikkelingen beschreven die effect hebben op onze organisatie.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Hier staan de maatschappelijke effecten en doelen beschreven en hoe wij die met het programmaplan willen bereiken.

Wat mag het kosten?

Een overzicht van de baten, de lasten en de wijzigingen in de reserves.

Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen

Hier staan de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente beschreven.

Beleidsindicatoren

De verplichte beleidsindicatoren, zoals opgenomen in ‘waarstaatjegemeente.nl’, zijn per programma weergegeven. De cijfers kunnen betrekking hebben op verschillende jaren.

Paragrafen

Naast de programma’s bevat de programmabegroting 2024-2027 de volgende paragrafen:

  1. Lokale heffingen
  2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  3. Onderhoud kapitaalgoederen
  4. Financiering
  5. Bedrijfsvoering
  6. Verbonden partijen
  7. Grondbeleid
  8. Regio Deal
  9. De Woo

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programmabegroting voor een aantal specifieke onderwerpen.

Financiële Positie

In de financiële positie zijn opgenomen: het overzicht van baten en lasten van het programmaplan, het investeringsoverzicht, de specificatie van de reserves en voorzieningen en de geprognotiseerde balans (meerjarig).