Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Voor het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn, met uitzondering van het onderdeel overhead (bedrijfsvoering), geen afzonderlijke doelstellingen en activiteiten geformuleerd. Voor de doelstellingen en activiteiten met betrekking tot overhead / bedrijfsvoering (taakveld 0.4), wordt verwezen naar paragraaf 3.5 Bedrijfsvoering.

Algemene Dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de lokale heffingen, de algemene uitkering, dividendinkomsten, het saldo van de financieringsfunctie (verschil tussen de aan taakvelden toegerekende rekenrente en de werkelijk betaalde rente over lang- en kortlopende leningen, ook wel renteresultaat genoemd) en eventuele overige algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen dienen ter dekking van de in de programma’s opgenomen kosten.

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

3. Dividend

1.229

1.229

1.229

1.229

4. Saldo financieringsfunctie

-1

-357

-936

-901

1. Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is*

21.182

21.423

21.601

21.769

2. Algemene uitkering

152.364

153.515

142.309

141.463

174.773

175.809

164.203

163.559

*Deze heffingen bestaan uit de (on)roerende zaakbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en hondenbelasting

Overhead

De overheadkosten bestaan uit de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Voorbeelden zijn het management, personeelszaken, informatievoorziening en automatisering, huisvesting, financiën etc.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De aangifte wordt gesplitst in vpb over activiteiten van grondexploitaties en overige activiteiten. Voor grondexploitaties vindt jaarlijks een beoordeling plaats of er sprake is van fiscale winst. Voor de overige activiteiten, wijken inkomsten en uitgaven niet substantieel af van voorgaande jaren. De conclusie is dat de gemeente voor deze activiteiten geen ondernemer in fiscale zin vormt.

Onvoorzien

In de Begroting 2024 is, conform de financiële verordening en geformuleerde grondslagen en uitgangspunten, een raming voor onvoorziene uitgaven opgenomen, gebaseerd op (afgerond) €1 per inwoner.

Wat mag het kosten?

Taakveld

Werkelijk 2022

Actuele begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0.4 Overhead

299

388

112

112

112

112

0.5 Treasury

1.160

1.388

1.262

1.262

1.262

1.262

0.61 OZB woningen

10.299

10.937

11.625

11.800

11.953

12.097

0.62 OZB niet-woningen

7.610

8.099

8.583

8.649

8.674

8.698

0.64 Belastingen overig

745

748

797

797

797

797

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

144.000

144.669

152.364

153.515

142.309

141.463

0.8 Overige baten en lasten

328

90

92

92

92

92

Totaal Baten

164.441

166.318

174.834

176.227

165.199

164.520

0.4 Overhead

-31.679

-39.440

-33.624

-32.650

-31.772

-31.334

0.5 Treasury

-106

-368

-98

-456

-1.032

-997

0.61 OZB woningen

-458

-594

-619

-619

-619

-619

0.64 Belastingen overig

-378

-331

-374

-374

-374

-374

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

25

-750

-1.250

-1.750

-1.750

0.8 Overige baten en lasten

-137

-290

-310

-310

-310

-311

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

83

-70

-72

-72

-72

-72

Totaal Lasten

-32.675

-41.068

-35.846

-35.730

-35.929

-35.457

Totaalsaldo van baten en lasten

131.766

125.250

138.989

140.497

129.269

129.063

0.10 Mutaties reserves

1.277

28.365

657

0

0

0

0.4 Overhead

13.364

7.083

3.562

1.780

1.263

1.058

0.5 Treasury

0

0

0

0

0

0

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

25

0

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen reserves

14.666

35.448

4.219

1.780

1.263

1.058

0.10 Mutaties reserves

-1.277

-28.365

-657

0

0

0

0.4 Overhead

-7.983

0

0

0

0

0

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-4.390

0

0

0

0

0

Totaal Stortingen reserves

-13.650

-28.365

-657

0

0

0

Geraamd resultaat programma 9. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

132.782

132.333

142.550

142.277

130.532

130.121

Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen

GR Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

De doelstelling van de gemeenschappelijke regeling is een doelmatige uitvoering van werkzaamheden voor de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten, de Wet waardering onroerende zaken, de administratie van vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden en de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Deze stichting dient indirect diverse openbare belangen. Door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau behaalt de stichting voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de deelnemers.

Stedin

Centraal staat het betrouwbaar, veilig en maatschappelijk verantwoord leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten en samenwerking en deelneming in andere rechtspersonen.

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides

Gemeente Hoeksche Waard neemt samen met gemeenten en provincies in Zuid-Holland en Zeeland deel in de BV Gemeenschappelijk Bezit Evides. Op haar beurt is de BV 50% eigenaar van het drinkwaterleidingbedrijf Evides. Evides levert drinkwater aan huishoudens en bedrijfsleven en houdt zich ook steeds meer bezig met de levering van industriewater en diensten op het gebied van afvalwater- en rioolwaterzuivering.

Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente heeft van oudsher aandelen in de BNG. Doelstelling van de bank is een voordelige financiële dienstverlening en kredietverstrekking, om zo te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke voorzieningen.

Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de, volgens het BBV, verplichte beleidsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op dit programma.

Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (04-09-2023)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelijk

Woonlasten éénpersoonshuishouden in €

2023

691

860

863

Woonlasten meerpersoonshuishouden €

2023

793

942

940

Gemiddelde WOZ-waarde woningen x 1.000

2022

309

317

311

Gemiddelde WOZ-waarde woningen x 1.000

2023

361

369

geen data

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

2024

6,8

*

*

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

2024

6,1

*

*

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

2024

805

*

*

Externe inhuur (% van totale loonkosten)

2024

22%

*

*

Overhead (% van de totale lasten)

2024

13%

*

*

*Geen gegegevns beschikbaar in "Waar staat he gemeente.nl"

In bovenstaande tabel zijn enkele velden niet ingevuld in de kolom "Nederland" en "Gemeente weinig stedelijk". De reden hiervan is dat deze gegevens niet in de landelijke database "Waar staat je gemeente" staan waarop gemeenten deze gegevens moeten baseren.

Toelichting Kengetal Externe Inhuur begroting 2024:

Bij het Kengetal Externe Inhuur is een percentage opgenomen van 22%.  Deze doelstelling van 22% externe inhuur is conform het collegebesluit d.d. 30 mei 2023. Daarmee wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit van 15 februari 2022 en de daarop gevolgde verkenning met de auditcommissie om de externe inhuur terug te dringen naar een structureel realistisch niveau.

Het percentage van alle externe inhuur ten opzichte van de loonsom bij gemeente Hoeksche Waard was in 2021 29% en bedroeg in 2022 25%. Streven dat door het college is vastgesteld, is een maximale norm van 18% van de loonsom aan externe inhuur in 2026. Dit is een doelstelling waarop gestuurd wordt en waarvan het realistisch wordt geacht hier tussen 2023 en 2026 in stappen van 2% naartoe te werken:

2023

2024

2025

2026

24%

22%

20%

18%