Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Tot het programma Bestuur en ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden.

Wat gebeurt er om ons heen?

Ambitiedocument 2040

De maatschappelijke verhoudingen in de samenleving staan op scherp, de onrust en demonstraties nemen toe. Gelukkig is het in de Hoeksche Waard relatief rustig, maar ook wij moeten ons bewust zijn van polarisatie en verminderd overheidsvertrouwen. In ons ambitiedocument Hoeksche Waard 2040 (toekomstvisie) nemen we nadrukkelijk op wat voor gemeente wij willen zijn en hoe wij ons verhouden tot onze inwoners. Daarnaast is dit ambitiedocument ook richtinggevend voor de ruimtelijke, economische en sociale uitwerkingen van ons beleid en projecten.

Samenwerking met onze omgeving

Het opbouwen van samenwerking met onze externe omgeving heeft als jonge gemeente de volledige aandacht. Zo heeft de inzet op de huidige Regiodeal Zuid-Hollandse Delta ons veel gebracht. Op onze gekozen speerpunten (Agrifood, Duurzaamheid, Toerisme en Recreatie, Onderwijs en Arbeidsmarkt) is de regionale samenwerking écht tot stand gekomen. Niet alleen zijn concrete successen geboekt die zonder deze subsidieregeling niet tot stand waren gekomen, ook heeft het ons geholpen om als Hoeksche Waard in positie in de regio te komen. Voor de periode 2024-2027 dienen we daarom opnieuw een aanvraag Regio Deal in. Samen met de regionale strategische- en investeringsagenda’s die nu worden voorbereid, willen we een vervolg geven aan de ingezette lijn vanuit de huidige Regio Deal. Het ambitiedocument zal hier mede op ingaan. Op deze manier werken we concreet aan onze netwerken en samenwerkingen met onze inwoners, partners, (buur)gemeenten, provincie, Rijk, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Profesionele en persoonlijke dienstverlening

Inwoners en ondernemers ervaren in hun dagelijks leven dat de (digitale) dienstverlening van organisaties steeds gemakkelijker en sneller is. Dat verwachten ze ook van de gemeentelijke dienstverlening. Hierbij gaat het niet alleen over wat we leveren, maar ook hoe we onze diensten aanbieden (houding en gedrag) en hoe we communiceren. De klant wil inzicht in de voor hem relevante/gewenste informatie (mijn-omgeving) en zaken met de gemeente zelf regelen wanneer het hem uitkomt. Dit vraagt om een inclusieve en toegankelijke dienstverlening.

Digitalisering

De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal. Mensen weten daar steeds beter mee om te gaan, maar niet iedereen kan of wil hier op dezelfde manier aan deelnemen. Er kan daardoor een digitale kloof ontstaan tussen mensen die wel en niet digitaal vaardig zijn. De dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk blijven (digitale inclusie).

Verkiezingen

Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Wanneer

Doel/Maatschappelijk effect

Subdoel/Onderwerp

Planning

Het realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking.

Blijven inzetten op de verbinding en samenwerking met de ons omliggende gemeenten op basis van een eigen agenda.

doorlopend

Versterken van samenwerking met inwoners en overheidsparticipatie.

doorlopend

Versterken van triple-helix samenwerking.

doorlopend

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn tevreden over de professionele en persoonlijke dienstverlening.

Zoveel mogelijk een antwoord in het eerste contact.

doorlopend

De dienstverlening is voor iedereen toegankelijk.

doorlopend

Nakomen van de servicenormen.

doorlopend

Correcte basisregistraties.

doorlopend

Komen tot een integrale toekomstvisie voor de lange termijn (2040). Doel is om een gezamenlijke stip aan de horizon te krijgen waar de gemeente samen met de samenleving komt tot leidende principes die helpen bij het maken van beleidskeuzes in de toekomst.

Opleveren 'Verhaal van de Hoeksche Waard'.

2024

Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel geeft weer: de baten en lasten per taakveld, het totaalsaldo van baten en lasten, de wijzigingen in de reserves en het geraamde resultaat (na verrekening met reserves). De baten geven wij weer als +/+ en de lasten als -/-.

Taakveld

Werkelijk 2022

Actuele begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0.1 Bestuur

1.266

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

1.193

1.132

1.368

1.370

1.370

1.370

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.553

765

26

26

26

26

Totaal Baten

8.012

1.897

1.393

1.396

1.396

1.396

0.1 Bestuur

-5.024

-5.194

-5.651

-5.512

-5.518

-5.269

0.2 Burgerzaken

-3.661

-3.644

-4.177

-4.150

-4.200

-4.216

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-5.416

-1.027

-742

-984

-1.120

-1.255

Totaal Lasten

-14.101

-9.865

-10.570

-10.646

-10.838

-10.740

Totaalsaldo van baten en lasten

-6.090

-7.969

-9.177

-9.250

-9.442

-9.344

0.1 Bestuur

95

170

385

250

250

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

172

0

0

225

350

475

Totaal Onttrekkingen reserves

267

170

385

475

600

475

0.1 Bestuur

-26

0

0

0

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

-482

0

0

0

0

Totaal Stortingen reserves

-26

-482

0

0

0

0

Geraamd resultaat programma 0. Bestuur en ondersteuning

-5.848

-8.281

-8.792

-8.775

-8.842

-8.869

Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen

Bres Accommodaties B.V.

Beleidsindicatoren

Op dit programma zijn geen verplichte BBV beleidsindicatoren van toepassing.