Programma 1 Veiligheid

Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.

Wat gebeurt er om ons heen?

Wij willen dat iedereen zich veilig voelt in de Hoeksche Waard. Daarom hebben we aandacht voor de leefbaarheid in de wijken en pakken we overlast en criminaliteit aan. We creëren zo een veilige en leefbare omgeving waarin onze inwoners, ondernemers en bezoekers zelf regie nemen.

De objectieve veiligheidscijfers laten een positief beeld zien. Gemeente Hoeksche Waard is een relatief veilige gemeente. Ook de veiligheidsbeleving laat een stijgende trend zien.  Om dit te behouden, is het belangrijk in te blijven zetten op een veilig leven; een groot goed in onze samenleving.

Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken afspraken met betrokkenen over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Betrokkenheid van de inwoners is daarbij essentieel. Zij zijn, samen met politie en handhaving, belangrijke partners door hun alertheid om zaken te melden en aangifte te doen en door hun betrokkenheid bij whatsappgroepen en buurtpreventie.

Een veilige samenleving vraagt ook om een goede informatiepositie, het delen van informatie met andere partijen, afdoende lokale bevoegdheden en instrumentarium en het inzetten op preventieve maatregelen.

Met het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 richten we ons op een aantal prioriteiten waaronder de aanpak van High Impact Crimes, ondermijning, kwetsbare doelgroepen (waaronder jeugd) en complexe zorg casuïstiek.

Zware complexe casuïstiek kan worden voorgelegd aan het Zorg- en Veiligheidshuis, eveneens een belangrijke partner is het veiligheidsdomein. Deze casuïstiek is altijd domein overstijgend en omvat een combinatie van zorgverlening, bestuursrechtelijke maatregelen en strafrecht. De omgeving waarin het Zorg- en Veiligheidshuis werkt, is de laatste jaren flink in beweging. Daarnaast heeft het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ te maken met interne vraagstukken die zorgen voor financiële uitdagingen.

De afgelopen jaren is er een landelijke stijging waargenomen van verkeersongevallen. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de Hoeksche Waard. We nemen maatregelen om verkeer veiliger te maken en we stimuleren verkeersveilig gedrag. Ondanks de beperkte capaciteit is het de bedoeling frequenter te controleren en handhaven, vooral gericht op het aanpakken van onveilig verkeersgedrag.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Wanneer

Maatschappelijk effect/Doel

Subdoel/Speerpunt

Planning

Alle inwoners, ondernemers en bezoekers van de Hoeksche Waard voelen zich veilig.

We voeren 10 integrale controles/werkbezoeken uit waarmee we zorgen voor een eerlijk ondernemersklimaat en het verbeteren van de informatiepositie en bewustwording. 

2024

We werken gebiedsgericht waarmee we veiligheid verankeren in wijken en buitengebieden door o.a. het geven van voorlichting over veiligheidsvraagstukken en High Impact Crimes.

2024

We beperken zo veel als mogelijk woonoverlast door casuïstiek tijdig en integraal te bepreken. De tafel ‘Woonoverlast’ biedt een platform om actualiteiten en casuïstiek periodiek met de juiste partners te bespreken. Inzet van buurtbemiddeling speelt daarbij een belangrijke preventieve rol. Om adequaat te handelen bij langdurige ernstige woonoverlast, gebruiken we de mogelijkheden van de wet Woonoverlast.

2024

We dragen bij aan het creëren van 3 JOP’s waar bewoners samen kunnen komen.

2024

We zetten in op betrokkenheid van inwoners door aandacht te hebben voor hun inzet en dragen bij aan nabijheid en dorpsgericht werken. 

2024

We werken samen met de politie aan preventieve en repressieve acties op gebied van de verkeersveiligheid. 

2024

We werken naast veilig ook aan “schoon” en “heel”. 

Het veiligheidsgevoel wordt ook versterkt door een schone omgeving waar herstel van kapot straatmeubilair snel plaats vindt. Onze handhavers (boa's) hebben een signaleringsfunctie, reageren op meldingen van overlast in de brede zin van het woord en zijn oren en ogen in de wijken en dorpen. We treden dienstverlenend op en handhaven waar nodig met boetes of bestuurlijke maatregelen. 

2024

We realiseren de invulling van 10 formatieplaatsen. In het najaar zetten we in op formatieuitbreiding van 10 naar 12 formatieplaatsen voor 2025. De invulling van de formatie maakt controle en handhaving beter. 

2024

We verstrekken vergunningen voor horeca en evenementen.

Naast schoon, heel en veilig dragen we ook bij aan vormen van vermaak. Evenementen in diverse stijlen en horeca maken hiervan deel uit. We onderwerpen vergunningaanvragen onder andere aan veiligheidscriteria en bibob-toetsen. Daarnaast voeren we controles uit op basis van de Alcoholwet en schouwen we evenementen. Waar nodig volgen (bestuurlijke) waarschuwingen of maatregelen.  

2024

Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel geeft weer: de baten en lasten per taakveld, het totaalsaldo van baten en lasten, de wijzigingen in de reserves en het geraamde resultaat (na verrekening met reserves). De baten geven wij weer als +/+ en de lasten als -/-.

Taakveld

Werkelijk 2022

Actuele begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

32

115

118

118

118

118

Totaal Baten

32

115

118

118

118

118

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-7.825

-8.246

-8.438

-8.438

-8.440

-8.442

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.907

-2.346

-2.335

-2.335

-2.340

-2.348

Totaal Lasten

-9.733

-10.591

-10.773

-10.772

-10.780

-10.790

Totaalsaldo van baten en lasten

-9.700

-10.477

-10.655

-10.654

-10.662

-10.672

1.2 Openbare orde en veiligheid

145

0

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen reserves

145

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat programma 1. Veiligheid

-9.555

-10.477

-10.655

-10.654

-10.662

-10.672

Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Dit openbaar lichaam integreert de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen) bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau binnen het samenwerkingsgebied. Dat gebeurt met behoud van lokale verankering. De doelstelling is een efficiënte en slagvaardige hulpverlening, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. Ook is het een platform voor samenwerking met diensten die aan hulpverlening zijn gelieerd, partners en andere openbare lichamen.

Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de, volgens het BBV, verplichte beleidsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op dit programma.

Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (04-09-2023)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelijk

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

2022

0,5

2,3

0,9

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2022

0,6

1,4

1,1

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2022

2,2

4,6

2,9

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

2022

3,3

6,0

4,5

Jongeren met een delict voor de rechter in %

2021

1,0

1,0

1,0

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar

2021

6,0

8,0

7,0

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar

2022

5,0

8,0

8,0