Regio Deal

Inleiding

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk hebben op 17 juli 2020 een Regio Deal gesloten. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in de regio. In de Zuid-Hollandse Delta werken de gemeenten op de eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten samen aan een aantal grote opgaven.

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, onderwijs en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. De eilanden hebben voor hun ambities een bedrag van 7,5 miljoen van het Rijk ontvangen en dragen daar zelf nog eens 7,5 miljoen aan bij. Met de extra investering van het Rijk kan de regio deze opgaven sneller en beter aanpakken.

Thema’s

De samenwerkende gemeenten gaan door de ondertekening van de Regio Deal samen aan de slag op het gebied van duurzaamheid, agrifood, landschap en toerisme en onderwijs en arbeidsmarkt. Gemeente Hoeksche Waard is trekker van het thema agrifood.

Projecten

Na de start van de Regio Deal is stevig ingezet op de regionale samenwerking tussen overheden, ondernemers, scholen en maatschappelijke partners. De ambities worden met grote én kleine projecten gerealiseerd.

Agrifood
In 2021 -2023 zijn voor het thema Agrifood tien nieuwe initiatieven gestart, waarvan voor sommige projecten de uitvoering doorloopt tot in 2024. Er zijn veel aansprekende projecten gestart. Binnen ‘Bodem als Basis' financieren LTO Noord, Waterschap Hollandse Delta en de Regio Deal dit project waarin bij circa 55 deelnemende agrariërs gewerkt wordt aan de verbetering van de landbouwgrond. Daarnaast is er een proef gestart met een robot voor bodembewerking op verschillende grondsoorten in de regio. Ook is er een financiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Foodlab Hoeksche Waard. Zo wordt verder gebouwd aan het regionale kennisnetwerk voor landbouw en de korte keten. Verder is een project gestart en afgerond op het gebied van regeneratieve landbouw, zijn de Proeftuinen Palland Polder als initiatief gestart en worden de Hoeksche Chips geproduceerd.
Voor de overblijvende Regiodealgelden binnen het thema Agrifood wordt nog geprobeerd goede projecten te vinden die in 2024 kunnen worden afgerond, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van deze Rijksgelden.

Landschap en Toerisme
De regio werkte de afgelopen jaren succesvol aan een beter bereikbaar en leefbaar gebied en aan de doorontwikkeling van het toeristisch aanbod. Op dit moment zijn 9 projecten goedgekeurd door de Kleine Bestuurstafel. Deze projecten zijn en worden nu door de ambtelijke trekkers tot uitvoering gebracht. Er staan nog 4 projecten op de planning voor goedkeuring in 2023. Een aansprekend project binnen het werkpakket Verbinden van Stad, land en water is Hitsertse Kade. Dit project wordt verwachting in 2023  voltooid, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de opwaardering van de natuur- en belevingswaarde in de Zuid-Hollandse Delta. Ook de omgeving van Fort Buitensluis krijgt een impuls vanuit de Regio Deal ten behoeve van belevingsroutes. Dit maakt onderdeel uit van een groter werkpakket met erfgoed als drager van recreatie en toerisme in het gebied. Voor het project Vaarverbindingen Haringvliet professionaliseren is een aangepast plan ingediend, omdat de uitvoerende partij zich heeft teruggetrokken. Een nieuwe variant is uitgewerkt. Om te komen tot een vitale verblijfsrereatieve sector is het project project Weerbare toeristische sector opgestart. Dit om ondernemers in deze sector te helpen hun weerbaarheid tegen criminele invloeden te versterken, met een preventieve en positieve insteek.

Onderwijs en Arbeidsmarkt
De gemeenten willen zorgen voor een ‘dekkend onderwijsaanbod’ in de regio voor de sectoren agrifood, toerisme en recreatie, duurzaamheid, zorg en innovatietechniek. Daarbij zijn de drie campussen in Goeree-Overflakkee, Brielle en Hoeksche Waard belangrijk. In aanvulling daarop komt een regionale online vacaturebank waar werkzoekenden in één oogopslag zien welke vacatures in de Zuid-Hollandse Delta openstaan.

In het voorjaar 2023 is een start gemaakt met een businesscase in kader van onderwijs en arbeidsmarkt. Hogeschool Inholland  en de werkgroep ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’ regiodeals zijn een samenwerking gestart om High Potentials van de HBO opleidingen Inholland te interesseren voor de arbeidsmarkt op de voormalige eilanden.
Met de mooie naam ‘Deltadreamers’ zijn zo’n 15 bedrijven die zich onderscheiden door innovatie, duurzaamheid en circulaire economie aan de slag gegaan met beroepsbeelden. De uitdaging is jonge mensen te binden en te boeien aan onze bedrijven. En zo tegemoet te komen aan de schaarste op de arbeidsmarkt.
Middels onderzoeksopdrachten bij de betrokken bedrijven worden de studenten betrokken bij onze regio en de bedrijven. Doel is om de beroepsbeelden onder de aandacht te brengen en zo interesse te wekken om na de studie in onze regio te gaan werken. 

Nieuwe aanvraag Regio Deal

De samenwerking binnen de Zuid-Hollandse Delta is voor de gemeenten en andere partners succesvol door aansprekende projecten. Daarom wordt er een nieuwe aanvraag Regio Deal 5e Tranche in 2023 ingediend. De beslissing of deze wordt gehonoreerd door het Rijk valt in het voorjaar van 2024. Hopelijk kan, gebruikmakend van het instrument Regio Deal, er dan verder gewerkt worden aan de 4 pijlers Agrifood, Duurzaamheid, Recreatie/Landschap en Onderwijs/ Arbeidsmarkt.

Risico’s

De Regio Deal is niet alleen iets van de overheid. In de zogenaamde ‘triple helix’ maken ook het onderwijs en ondernemers deel uit van de samenwerking. Belangrijk is dus dat alle partijen hun verantwoordelijkheid in deze samenwerking pakken en er ook voor zorgen dat de financiële investeringen en verplichtingen worden nagekomen.