Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.

Wat gebeurt er om ons heen?

De Provincie Zuid-Holland stelde een transitieplan op waarin de kaders staan beschreven waarbinnen de vervoerders plannen ontwikkelen om het OV te ontwikkelen naar een 'nieuw normaal'. In dit normaal is het OV onafhankelijk van financiële ondersteuning van het Rijk. Die ondersteuning is inmiddels afgebouwd. Vervoersbedrijven moeten daarom alle zeilen blijven bijzetten om financieel het hoofd boven water te houden. Wanneer het herstel in reizigersaantallen zich onvoldoende ontwikkelt, zijn drastische ingrepen in de dienstregeling mogelijk noodzakelijk. Daarnaast zien wij dat de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer onder druk staat door de huidige arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim bij onze aanbieder. Ook heeft dit geleid tot noodzakelijke ingrepen in de dienstregeling.

De ontwikkelingen rondom de Heinenoordtunnel zorgen voor verkeershinder op snelweg A29, maar hebben ook grote invloed op het wegennet van de Hoeksche Waard. Deze hinder zal na 2024 voorbij zijn. Wij monitoren de situatie (samen met wegbeheerders provincie Zuid- Holland en Waterschap Hollandse Delta) en treffen waar nodig maatregelen. Er wordt mogelijk maatwerk gevraagd van de gemeente om het lokale wegennet gedurende dit laatste hinderjaar verkeersveilig en bereikbaar te houden. Vooralsnog is de verwachting dat onze lokale projecten geen vertraging oplopen door deze ontwikkeling.

We zien om ons heen dat er sprake is van prijsstijgingen, inflatie en leveringsdruk in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit heeft invloed op de kosten die we maken voor het beheer van de openbare ruimte. In zijn algemeenheid betekent dit dat servicenormen en geplande uitvoeringstermijn onder druk komen te staan.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Wanneer

Maatschappelijk effect/Doel

Subdoel/Speerpunt

Planning

Iedere inwoner en ondernemer kan op duurzame , betrouwbare, veilige en frequente wijze per fiets, auto en openbaar vervoer naar de andere dorpen en steden in de omgeving.

Verbeteren verbindingen tussen de dorpen.

2023 e.v.

Ieder inwoner kan zich binnen het dorp van A naar B bewegen op duurzame, veilige wijze per auto, fiets of lopend.

Verbeteren ontsluiting van de dorpen of verbeteren verbindingen binnen de dorpen.

2023 e.v.

Verkeersveiligheid binnen de dorpen verbeteren.

2023 e.v.

Aantal (openbare) laadpalen binnen de dorpen vergroten.

2023 e.v.

Iedere inwoner en ondernemer maakt gebruik van de openbare ruimte om te genieten, zich te bewegen en om elkaar te ontmoeten.

Versterken van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de openbare ruimte.

2023 e.v.

We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in.

2023 e.v.

Wat mag het kosten?

Taakveld

Werkelijk 2022

Actuele begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.1 Verkeer en vervoer

1.422

975

688

687

687

687

2.2 Parkeren

55

71

79

79

79

79

2.3 Recreatieve havens

139

100

103

103

103

103

2.4 Economische havens en waterwegen

87

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

45

61

63

63

63

63

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.470

1.098

1.089

1.089

1.089

1.089

7.2 Riolering

8.720

11.311

10.533

10.759

10.797

10.882

7.3 Afval

9.150

10.434

11.488

11.488

11.488

11.488

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.440

1.546

1.535

1.484

1.546

1.532

Totaal Baten

22.529

25.596

25.579

25.753

25.852

25.924

2.1 Verkeer en vervoer

-16.173

-16.636

-17.383

-17.812

-18.482

-18.829

2.2 Parkeren

-370

-376

-401

-401

-394

-391

2.3 Recreatieve havens

-148

-207

-177

-341

-396

-397

2.4 Economische havens en waterwegen

-664

-817

-858

-873

-841

-766

2.5 Openbaar vervoer

-359

-617

-559

-559

-484

-330

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-12.590

-13.542

-15.012

-15.225

-15.365

-15.315

7.2 Riolering

-5.765

-6.089

-6.818

-6.986

-7.138

-7.265

7.3 Afval

-7.982

-8.706

-9.629

-9.629

-9.630

-9.631

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-2.311

-2.410

-2.505

-2.455

-2.513

-2.521

Totaal Lasten

-46.364

-49.401

-53.341

-54.279

-55.244

-55.444

Totaalsaldo van baten en lasten

-23.836

-23.805

-27.762

-28.526

-29.391

-29.520

2.1 Verkeer en vervoer

955

225

718

6.368

799

873

2.2 Parkeren

33

32

32

32

24

20

2.3 Recreatieve havens

61

61

61

61

61

61

2.5 Openbaar vervoer

125

125

225

225

150

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

847

319

283

268

268

168

Totaal Onttrekkingen reserves

2.020

761

1.318

6.953

1.302

1.121

2.1 Verkeer en vervoer

-700

0

-264

-5.900

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-478

0

0

0

0

0

Totaal Stortingen reserves

-1.178

0

-264

-5.900

0

0

Geraamd resultaat programma 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

-22.994

-23.044

-26.708

-27.473

-28.090

-28.399

Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen

BV Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

De vennootschap heeft tot doel om, in het belang van bescherming van het milieu en een doelmatig beheer, werkzaam te zijn op het gebied van:

  • Het uitvoeren van publieke taken in afval- en grondstoffenbeheer in de ruimste zin, waaronder in ieder geval verstaan wordt: inzameling, vervoer, be- of verwerking, verhandeling van afval en grondstoffen en het adviseren hierover.
  • De inzameling van bedrijfsafval en -grondstoffen, inclusief inzameling, vervoer, be- of verwerking en verhandeling.
  • Het uitvoeren van taken op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

Het GR Schadevergoedingsschap bevordert de behandeling van verzoeken om schadevergoeding, die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de daartoe nodige verbreding, verlegging en reconstructie van de A16 en A4. Ook kijkt het schap of er doelmatig, deskundig en op gelijke wijze over die bezoeken wordt beslist. Deze regeling schept duidelijkheid voor de inwoners over de bevoegde instantie.

GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Het GR Wegschap beheert en exploiteert de Kiltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de volgens het BBV verplichte beleidsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op dit programma.

Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (04-09-2023)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelijk

Huishoudelijk restafval, in kg per inwoner

2021

134,0

169,0

117,0