Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Algemeen

Met risicomanagement krijgt de gemeente inzicht in de risico’s. Doel is het vergroten van het risicobewustzijn, het beheersen van de risico’s en het kunnen bepalen van een volledig en goed onderbouwd weerstandsvermogen. Inzicht in de risico's stelt ons in staat om verantwoorde besluiten te nemen. Dat betekent: risico’s staan in de juiste verhouding tot de vermogenspositie.

Beleidskader & Verordeningen

Nota risicomanagement gemeente Hoeksche Waard 2019.

Professionalisering

Om goed te kunnen sturen en onze doelen te kunnen realiseren, is risicomanagement een wezenlijk onderdeel van onze organisatie. In het kader van de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording is het project Three Lines gestart. Risicomanagement is een onderdeel hiervan en wordt in dit traject meegenomen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin een gemeente in staat is financiële tegenvallers (risico’s) op te vangen, zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast. Het weerstandsvermogen is het resultaat van een vergelijking tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de financiële gevolgen van de risico’s. Onderstaand schema verduidelijkt dit:

Beschikbare weerstandscapaciteit

Gemeente Hoeksche Waard heeft financiële middelen beschikbaar uit de algemene reserve om onverwachte en hoge kosten te dekken. Hiervoor hoeven we het beleid en begroting niet aan te passen.

Dit geeft het volgende beeld voor de beschikbare weerstandscapaciteit:

Weerstandscapaciteit

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve

84.479

84.215

80.815

80.815

Algemene reserve weerstandsvermogen

9.700

9.700

9.700

9.700

Totale weerstandscapaciteit

94.179

93.915

90.515

90.515

Bij de berekening van de weerstandscapaciteit houden we de stand van de algemene reserve aan. Deze is gelijk aan de staat van reserves en voorzieningen per 31 december van de betreffende jaarschijven.

Inventarisatie risico’s

Om de risico's van onze organisatie in kaart te brengen wordt het risicoprofiel twee keer per jaar, bij de Programmabegroting en de Jaarstukken, geactualiseerd door een uitvraag in de organisatie. Het geactualiseerde risicoprofiel wordt ingevoerd in het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem).

Het verhogen van het risicobewustzijn binnen de organisatie is een vervolgstap voor het professionaliseren van risicomanagement. Het risico-denken integreren in de processen is daarbij van belang. Het inventariseren van risico’s is dan een doorlopend proces, waarbij wij de risico’s systematisch en cyclisch in beeld brengen. Sturing van de organisatie en het op een verantwoorde wijze nemen van besluiten is niet mogelijk zonder inzicht in de risico’s die het behalen van de doelstellingen van de gemeente in de weg staan.

Het risicoprofiel van onze organisatie uit 73 risico’s met een totaal financieel maximum van €35,8 miljoen. In onderstaand overzicht worden de 10 risico’s weergegeven met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit Het totaal van deze 10 risico’s is 13,5 miljoen. Het totaal van de overige 63 risico’s is €22,3 miljoen. Deze bestaan voornamelijk uit risico’s met een lage financiële impact en kleine kans. Deze risico’s zijn dan ook niet van grote invloed op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Pro gram ma

Risico oorzaak

Risico gebeurtenis

Financieel gevolg

Imago schade

Maatregelen

Kans

Financieel Maximum

Meer dere pro gram ma's

Door hogere kosten voor grondstoffen, brandstoffen, lonen en materialen blijven stijgen en de hogere eisen met betrekking tot duurzaamheids-

maatregelen stijgen bouwkosten en kosten voor onderhoud openbare ruimte.

Door duurdere grondstoffen, loonkosten, materiaalkosten en brandstof kosten zijn de prijzen fors gestegen. Door het uitstellen van werkzaamheden door o.a. gebrek aan kwalitatief goed personeel stijgen de kosten voor de uitvoering. Ook worden contracten eerder beëindigd dan de looptijd doordat opdrachtnemer niet kan leveren wat is overeen -gekomen.

Door stijgende kosten ontstaan budget-

overschrijdingen

Vertraging van de werkzaamheden. Langer overlast voor de omgeving wat leidt tot klachten. Beeldkwaliteit openbare ruimte verslechterd.

70%

5.000.000

0. Bestuur en Onder steun ing

Verbonden partijen/ gemeenschap pelijke regelingen hebben exploitatie tekorten.

De opgaven aan de verbonden partijen/ gemeen schappelijke regelingen kunnen niet binnen de budgetten van hun eigen begroting uitgevoerd worden.

Gemeente moet een aanvullende bijdrage in het exploitatietekort doen.

Bewaking via de P&C cyclus vanuit de rapportages van de verbonden partijen inclusief de risicoanalyse

50%

1.500.000

6. Sociaal Domein

Ontoereikend macrobudget SZW, verdeel-problematiek gebundelde uitkering en een eigen risico drempel van 7,5%.

Hoger aantal uitkerings-gerechtigden en/of prijs per uitkering dan in verdeelmodel SZW.

Tekort op gebundelde uitkering.

50%

1.300.000

6. Sociaal Domein

Wmo is een openeinderege ling. Meer inwoners hebben recht op een vergoeding vanuit de Wmo / Sociaal Domein

Door diverse ontwikkelingen (autonome groei, wijzigingen in het sociaal domein en meer taken vanuit het rijk) toename van het aantal aanvragen, gebruikers van de Wmo

Meer aanvragen zorgt voor meer druk op de beschikbare mensen en middelen.

Monitoring trends en ontwikkelingen

50%

1.000.000

2. Verkeer-Vervoer en Open bare Ruimte

Boomwortels drukken bestrating omhoog, verzakking bestrating door bijvoorbeeld regenval of inklinking. Takken vallen van bomen.

Een bewoner van de gemeente leidt hierdoor fysieke of materiële schade.

Ingediende claims in verband met materiële en fysieke schade.

50%

1.000.000

6. Sociaal Domein

Vanuit het transformatieplan jeugd en de ontwikkel opgaven zijn (lokale) maatregelen en activiteiten ingezet om besparingen te generaliseren om de kosten van de jeugdhulp te temperen. Het risico bestaat dat deze maatregelen minder besparingen opleveren en/of er meer tijd nodig is om deze besparingen te behalen.

De ingeboekte besparingen zoals beschreven in het lokale transformatie plan en ontwikkel opgaven worden maar gedeeltelijk behaald.

Het minder opleveren van de besparingen en/of het later oplever van besparingen heeft nadelige gevolgen voor het financiële kader.

Zo snel mogelijk inzicht creeëren in de effectiviteit van de ingezette maatregelen. Het verder verstevigen van de sociale basis.

50%

900.000

4. Onderwijs

Tijdens de bouw van de Brede School heeft de voormalige gemeente Strijen de BTW op de bouw verrekend in de aangifte. De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd waartegen wij bezwaar hebben aangetekend.

De Hoge Raad stelt de gemeente in het ongelijk en de Belastingdienst mag een naheffing opleggen aangaande de verrekende BTW op de bouw van de Brede School

De gemeente loopt het risico dat een naheffing moet worden betaald.

50%

850.000

8. Volks huis vesting, Ruim telijke orde ning en Stede-lijke ver-nieuw-ing

Invoering Omgevingswet in 2021 waardoor er meer vergunningsvrij gebouwd of verbouwd mag worden.

Minder aanvragen omgevings vergunningen.

Minder inkomsten wabo leges.

70%

500.000

6. Sociaal Domein

Zowel de huidige cao stijging als de correctie met terugwerkende kracht vallen hoger uit dan de ova indexering. Landelijk ligt er een afspraak goed opdrachtgever schap onder waarin is afgesproken dat deze cao stijgingen betaald worden door de opdrachtgever

De kosten in 2023 zijn toegenomen als gevolg van de sterk gestegen tarieven. Binnen de jeugdhulp heeft een cao correctie plaatsgevonden met terugwerkende kracht

Hogere kosten door de cao correctie en hogere stijging tarieven dan verwacht

70%

481.400

Alge-mene dek kings middelen

Onbevoegd verstrekken van gegevens, verkeerd gebruik van wachtwoor den of hacken van systemen door gebrekkige naleving procedures Algemene verordening gegevensbescherming en Baseline Informatie beveiliging

Verlies van privacy gevoelige gegevens

Claims bij openbaar worden gegevens of verlies van gegevens. Boete van de Autoriteit Persoons gegevens

Negatieve publiciteit

Investeren in bewustwording privacy en infor matie veiligheid. Implementeren, borgen en toezien op naleving maatregelen.

30%

1.000.000

Totaal top-10 risico's

13.531.400

Totaal overige risico's

22.269.824

Totaal

35.801.224

Risicospreiding

Bij alle geïnventariseerde risico’s staat onder welk programma het risico valt. De risicospreiding per programma ziet er als volgt uit:

Risicokaart

Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen zijn ingedeeld, plaatsen we in een risicokaart. Deze kaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s in het desbetreffende vak van de risicokaart. Een risico in het groene gebied vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico met een score in het oranje gebied vraagt wél om aandacht. Een risico met een score in het rode gebied vereist directe aandacht omdat dit de continuïteit van de organisatie bedreigt.

Het grootste risico's van de gemeente Hoeksche Waard bevindt zich in het donker oranje vlak. Het grootste risico heeft betrekking op het stijgen van de kosten voor de uitvoering van werkzaamheden door hogere materiaalprijzen en een tekort aan kwalitatief personeel. Dit risico bedreigt niet direct de continuïteit van de organisatie maar legt wel een grote druk op het structurele exploitatie saldo.

Benodigde weerstandscapaciteit

We bepalen met behulp van een risicosimulatie hoeveel middelen nodig zijn om de risico’s af te dekken op basis van de geïnventariseerde risico’s en de risicowaardering (kans x financieel gevolg). De risicosimulatie is essentieel omdat het reserveren van het maximale bedrag 35.801.224,- (zie de risico- inventarisatie) ongewenst is. Uitgangspunt bij de risicosimulatie is het gegeven dat de geïdentificeerde risico’s nooit allemaal tegelijk en met een maximale omvang zullen optreden.

De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt gemaakt door middel van een Monte Carlo-risicosimulatie. De risicosimulatie is uitgevoerd op basis van de ingevoerde risico’s en hun kans x impact. Bij een risicosimulatie wordt denkbeeldig op basis van individuele kansverdelingen per risico 100.000 keren de werkelijkheid nagebootst. Dit leidt tot een nieuwe gezamenlijke kansverdeling die alle risico’s uit het gehele risicoprofiel omvat.

Uitgangspunt is dat we risico’s met 90% mate van zekerheid willen afdekken. Uit de risicosimulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een weerstandscapaciteit van 9.700.00.
De risico's met betrekking tot de grondexploitaties zijn bij de risico-inventarisatie niet aangeleverd en dan ook niet meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Benodigde weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit algemeen

9.700.000

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

9.700.000

Ratio weerstandsvermogen

Voor de uiteindelijke beoordeling van het weerstandsvermogen geldt de ratio:

Ratio weerstandsvermogen =

Benodigde weerstandscapaciteit

De ratio ziet er als volgt uit:

Ratio weerstandsvermogen

2024

Beschikbare weerstandscapaciteit

94.179.000

Benodigde weerstandscapaciteit

9.700.000

Ratio

9,71

De notitie Risicomanagement bepaalt dat de ratio van het weerstandsvermogen voldoende moet zijn (tussen de 1,0 en 1,4). De huidige ratio van 9,71% voldoet ruimschoots aan deze doelstelling. De minimaal benodigde weerstandscapaciteit om in de categorie voldoende te vallen is 1,0 x de benodigde weerstandscapaciteit.

Basisset financiële kengetallen

Het BBV schrijft voor dat we een uniforme basisset met 5 financiële kengetallen opnemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De volgende tabel geeft de basisset financiële kengetallen weer.

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Kengetallen:

2024

2025

2026

2027

Netto Schuldquote

59%

64%

80%

88%

Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

50%

55%

71%

79%

Solvabiliteitsratio

49%

47%

41%

36%

Structurele Exploitatieruimte

0%

0%

-6%

-6%

Grondexploitatie

1%

0%

0%

0%

Belastingcapaciteit

83%

83%

84%

84%

Sturing met financiële kengetallen

De financiële kengetallen geven inzicht in de “financiële gezondheid” van de gemeente. De afzonderlijke kengetallen zeggen echter weinig. We bekijken de kengetallen daarom altijd in samenhang met elkaar. In het algemeen geldt dat er weinig ruimte is voor financiële bijsturing bij een hoge schuld, structurele lasten die hoger zijn dan de structurele baten en hoge woonlasten. Heeft een gemeente geen of weinig schulden, een goed gevulde bankrekening en zijn de baten vrijwel ieder jaar even hoog of iets hoger dan de lasten? Dan staat een gemeente er over het algemeen goed voor. Met behulp van de 5 financiële kengetallen die betrekking hebben op de balans en de begroting kunnen we een goed globaal beeld schetsen van onze financiële positie. Vanuit het globale beeld kunnen eventuele aandachtspunten aanleiding zijn om maatregelen te treffen. In onderstaande infographic is de betekenis én samenhang van de financiële kengetallen uiteengezet

Tabel normen en signaleringswaarden

Voor de financiële kengetallen heeft de VNG normen opgesteld. De provincie Zuid-Holland geeft signaleringswaarden. Onderstaande tabel geeft de financiële kengetallen weer van onze gemeente ten opzichte van deze normen en signaleringswaarden:

Financiële positie gemeente Hoeksche Waard

Op basis van de uitkomsten van de financiële kengetallen en de weerstandsratio kunnen we concluderen dat onze financiële positie ruim voldoende is:

  • Gemeente Hoeksche Waard beschikt over voldoende eigen vermogen.
  • Onze schuldenlast is relatief gering, maar neemt naar verwachting wel toe de komende jaren door het aantrekken van nieuwe externe financiering in het kader van het verwachte investeringsprogramma
  • Er is voldoende vermogen om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Er is ruimte voor eventuele verhogingen van eigen belastingen.
  • Het aandeel van de grondexploitaties op onze totale begroting is relatief (zeer) klein.
  • De structurele exploitatieruimte staat onder druk de komende jaren, met name als gevolg van sterk teruglopende inkomsten vanuit het Rijk (gemeentefonds)

Het beeld dat uit de basisset van kengetallen volgt, laat verder geen bijzondere aandachtspunten zien. We hoeven daarom geen maatregelen te treffen.