Overzicht van incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Dit zijn posten die eenmalig van toepassing zijn of waarvan de ‘eindigheid’ vaststaat.

Prgr

Tv

Incidentele posten (baten en lasten)

Lasten / baten

2024

2025

2026

2027

Toelichting belangrijkste posten

Alg

0.4

Projectkosten

Lasten

53

-

-

-

Frictiekosten die voortvloeien uit

0.4

Onttrekking reserve Frictiekosten

Onttrekking

-53

-

-

-

de herindeling worden gedekt uit de reserve

0.4

Flankerend beleid maatregelen

Lasten

579

541

501

511

Frictiekosten (voormalig) personeel worden

0.4

Onttrekking reserve Flankerend Beleid

Onttrekking

-579

-541

-501

-511

gedekt uit de reserve. Contracten zijn eindig.

0.10

Onttrekking aan de reserve weerstandsvermogen

Onttrekking

-657

-

-

-

Overheveling obv de risicoinventarisatie.

0.10

Storting in de algemene reserve

Storting

657

-

-

-

Reservemutaties zijn incidenteel.

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien

-

-

-

-

2

2.1

Storting reserve Kapitaallasten

Storting

264

5.900

-

-

Incidentele reservemutaties

2.1

Onttrekking Algemene reserve

Onttrekking

-264

-3.400

-

-

2.1

Onttrekking Reserve kostenverhaal Ruimtelijke Ontwikkelingen

Onttrekking

-

-2.500

-

-

Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en Openbare ruimte

-

-

6

6.1

Incidentele subsidies

Lasten

67

-

-

-

Betreft incidentele subsidies / reservemutaties

6.1

Storting Reserve kostenverhaal Ruimtelijke Ontwikkelingen

Storting

45

45

45

45

6.1

Onttrekking Reserve kostenverhaal Ruimtelijke Ontwikkelingen

Onttrekking

-112

-45

-45

-45

Totaal programma 6. Sociaal Domein

-

-

-

-

7

7.4

Storting reserve Tijdelijke beleidsimpulsen

Storting

1.032

-

-

-

Incidentele reservemutaties

7.4

Onttrekking reserve Duurzaamheid

Onttrekking

-1.032

-

-

-

Totaal programma 7. Volksgezondheid en Milieu

-

-

-

-

8

8.1

Implementatie Omgevingswet

Lasten

270

300

300

300

De extra kosten voor de invoering

8.1

Onttrekking reserve omgevingswet

Onttrekking

-270

-300

-300

-300

van de omgevingswet worden gedekt uit de reserve.

Totaal programma 8.Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-

-

-

-

Saldo Incidentele baten en lasten

-

-

-

-

Totaal incidentele lasten

969

841

801

811

Totaal incidentele baten

-

-

-

-

Saldo incidentele lasten en baten

969

841

801

811

Totaal incidentele stortingen in reserves

1.997

5.945

45

45

Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves

-2.967

-6.786

-846

-856

Saldo incidentele mutaties in reserves

-969

-841

-801

-811

Totaalsaldo van incidentele baten en lasten

-

-

-

-

Toelichting op tabel

In het bovenstaand overzicht zijn incidentele baten en lasten opgenomen. Dit zijn baten en lasten die zich eenmalig voordoen of ‘eindig’ zijn. De incidentele lasten betreffen met name kosten voor flankerend beleid, maatregelen en de kosten voor de implemenatie van de omgevingswet. De kosten worden hierbij gedekt uit hiervoor gevormde bestemmingsreserves. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het saldo van incidentele baten en lasten nihil is.