Reserves en voorzieningen

Inleiding

Het financiële beleid is onder te verdelen in diverse elementen, waaronder reserves en voorzieningen. De financiële positie van de reserves en voorzieningen is een uitwerking van het beleidskader dat de raad heeft vastgesteld.

Doelstelling

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de status van de reserves en voorzieningen zodat de gemeenteraad zijn kaderstellende rol kan uitvoeren.

Totale omvang reserves en voorzieningen

De reservepositie is ruim voldoende. De totale verwachte omvang van de reserves per 1 januari 2024 is 194 miljoen waarvan algemene reserves ad 94 miljoen en bestemmingsreserves ad 100 miljoen.

De vrij besteedbare algemene reserve per 1 januari 2024 bedraagt 84 miljoen en de reserve ‘weerstandscapaciteit’ 10 miljoen ter dekking van de geïnventariseerde risico’s (zie risicoprofiel paragraaf 3.2 Weerstandvermogen en risicobeheersing).

In onderstaand overzicht is het meerjarenbeeld van de reserves en voorzieningen voor de jaarschijven 2024-2027 opgenomen. Dit is overigens exclusief de (negatieve) begrotingssaldi over de jaren 2024-2027. Onze gemeente beschikt hiermee over een solide reservepositie.

Belangrijkste mutaties in reserves

In maart 2022 heeft de raad de Nota reserves en voorzieningen vastgesteld. De hierin genoemde indeling is toegepast in deze programmabegroting. Voor nadere informatie en onderbouwing per reserve en per voorziening wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2022.

Overzicht reserves en voorzieningen

In onderstaand overzicht zijn de verwachte standen van de reserves en voorzieningen opgenomen voor de jaren 2024-2027.

Bedragen x €1000

Meerjarenoverzicht reserves*

1-1-2024

Vermeer- deringen 2024

Vermin-deringen 2024

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Algemene reserves:

94.179

657

921

93.915

90.515

90.515

90.515

Algemene reserve*

83.822

657

264

84.215

80.815

80.815

80.815

Algemene reserve weerstandsvermogen

10.357

-

657

9.700

9.700

9.700

9.700

Bestemmingsreserves:

Dekkingsreserve afschrijvingen:

68.211

264

2.585

65.890

69.403

66.567

63.657

Reserve kapitaallasten

68.211

264

2.585

65.890

69.403

66.567

63.657

Overige bestemmingsreserves:

31.333

1.337

5.713

26.956

21.756

19.796

19.065

Reserve invoering omgevingswet

1.204

-

270

934

634

334

34

Reserve sociaal domein

2.952

-

-

2.952

2.952

2.952

2.952

Reserve fractiebudget

99

-

-

99

99

99

99

Reserve frictiekosten samenvoeging

3.937

-

53

3.884

3.884

3.884

3.884

Reserve flankerend beleid

6.909

-

579

6.330

5.789

5.288

4.777

Reserve uitvoeringsagenda cultuur

1.331

-

-

1.331

1.331

1.331

1.331

Reserve economie

164

-

-

164

164

164

164

Reserve duurzaamheid

1.519

-

1.032

487

487

487

487

Reserve corona

369

-

-

369

369

369

369

Reserve Vitaliseringsagenda

805

-

-

805

805

805

805

Reserve ondernemend Binnenmaas

619

-

-

619

619

619

619

Reserve Kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen

4.905

305

112

5.098

2.678

2.758

2.839

Reserve bypass Klaaswaal

691

-

-

691

691

691

691

Reserve tijdelijke beleidsimpulsen

5.829

1.032

3.667

3.194

1.255

15

15

Totaal reserves

193.723

2.258

9.219

186.762

181.675

176.878

173.237

* besloten mutaties tot 1 september 2023 meegenomen

Meerjarenoverzicht voorzieningen*

1-1-2024

Vermeer- deringen 2024

Vermin-deringen 2024

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Voorzieningen:

Voorziening verlofsparen

109

-

-

109

109

109

109

Voorziening pensioenen voormalig bestuurders

5.084

258

218

5.124

5.149

5.132

5.094

Voorziening wachtgeld voormalig bestuurders

463

-

302

161

0

0

0

Voorziening riolering

4.784

-

653

4.131

3.535

3.270

3.202

Voorziening regionaal bedrijventerrein

5.612

-

-

5.612

5.612

5.612

5.612

Voorziening baggeren

567

500

490

576

925

217

208

Voorziening Civieltechnische kunstwerken

298

402

631

69

80

71

85

Voorziening onderhoud gebouwen

1.048

193

73

1.168

1.256

1.241

1.060

Voorziening begraafplaatsen

784

-

96

688

643

536

443

Totaal voorzieningen

18.749

1.353

2.464

17.638

17.308

16.188

15.812

* besloten mutaties tot 1 september 2023 meegenomen

Totaal reserves en voorzieningen

212.472

3.611

11.682

204.400

198.983

193.066

189.049

Voorzieningen dekking verliezen (Activa)

Meerjarenoverzicht voorzieningen

1-1-2024

Vermeer- deringen 2024

Vermin-deringen 2024

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Voorziening dubieuze debiteuren

1.120

-

-

1.120

1.120

1.120

1.120

Voorziening grondexploitaties

144

-

144

-

-

-

-

Totaal verliesvoorzieningen

1.264

-

144

1.120

1.120

1.120

1.120

De voorziening dubieuze debiteuren en voorziening grondexploitaties worden, conform het BBV, op de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de betreffende actie.