Structureel begrotingsevenwicht

De Begroting 2024-2027 moet op grond van artikel 189 van de Gemeentewet ‘structureel’ in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten worden gedekt met structurele baten. De provincie toetst hierbij of de begroting 2024 in alle jaarschijven structureel sluitend is.

Het structurele begrotingsresultaat bestaat uit het begrotingsresultaat gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten (zie onderdeel ‘Overzicht van incidentele baten en lasten’). Door het begrotingsresultaat te normaliseren voor het saldo van incidentele baten en lasten, ontstaat het begrotingsresultaat dat gebaseerd is op de structurele baten en lasten. Het beeld is dan als volgt (bedragen * 1 miljoen):

Totaaloverzicht baten en lasten

2024

2025

2026

2027

Baten

234,7

236,4

223,8

223,1

Lasten

-242,6

-242,3

-240,9

-240,0

Totaalsaldo van baten en lasten

-7,8

-5,8

-17,2

-16,9

Onttrekkingen reserves

9,2

11,1

4,9

3,8

Stortingen reserves

-2,3

-6,0

-0,1

-0,1

Begrotingsresultaat 2024 - 2027

-0,9

-0,8

-12,4

-13,2

Incidentele baten en lasten

0,0

0,0

0,0

0,0

Structureel begrotingssaldo 2024-2027

-0,9

-0,8

-12,4

-13,2

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De incidentele lasten en baten zijn per saldo nihil. De tabel laat vooralsnog negatieve eindsaldi zien. In het raadsvoorstel bij de begroting zijn dekkingsvoorstellen opgenomen om te komen tot een sluitende begroting. Bovendien is de rijksbijdrage vanaf 2026 bij alle gemeenten aanzienlijk lager. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid is over deze Rijksbijdrage vanaf 2026. Hierover is de VNG in gesprek met het Rijk. De toezichthouder accepteert in deze jaren een tekort. Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting bij 'Algemeen financieel beeld'.