Structurele en incidentele mutaties in reserves

In onderstaande tabellen zijn de structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen aan de reserves per programma opgenomen.

In het BBV staat dat alle stortingen en onttrekkingen aan de reserves van incidentele aard zijn. Er zijn echter afwijkingen mogelijk. Wanneer een bestemmingreserve wordt gevormd voor de dekking van een investering (met economisch nut), is de dekking structureel geregeld. Door de stortingen en onttrekkingen aan dit soort reserves apart inzichtelijk te maken, is duidelijk dat deze structureel zijn. Bij de bepaling van het structurele evenwicht van de begroting (structurele lasten worden gedekt door structurele baten) kan met de stortingen en onttrekkingen aan deze reserves rekening worden gehouden.

Het overzicht geeft een beeld in hoeverre het exploitatieresultaat wordt beïnvloed door structurele en incidentele mutaties in de reserves (baten = onttrekkingen; lasten = stortingen).

2024

2025

2026

2027

Programma

Inc/ str

Baten (ontrekking aan reserve)

Lasten (storting in reserve)

Baten (onttrekking aan reserve)

Lasten (storting in reserve)

Baten (onttrekking aan reserve)

Lasten (storting in reserve)

Baten (onttrekking aan reserve)

Lasten (storting in reserve)

0. Bestuur en ondersteuning

Inc

-

-

-

-

-

-

-

-

Str

385

-

475

-

600

-

475

-

1. Veiligheid

Inc

-

-

-

-

-

-

-

-

Str

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Inc

264

264

5.900

5.900

-

-

-

-

Str

771

-

785

-

1.034

-

954

-

3. Economie

Inc

-

-

-

-

-

-

-

-

Str

142

180

143

-

78

-

25

-

4. Onderwijs

Inc

-

-

-

-

-

-

-

-

Str

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Sport, cultuur en recreatie

Inc

-

-

-

-

-

-

-

-

Str

797

-

782

-

782

-

682

-

6. Sociaal domein

Inc

112

45

45

45

45

45

45

45

Str

922

-

523

-

459

-

224

-

7. Volksgezondheid en milieu

Inc

1.032

1.032

-

-

-

-

-

-

Str

305

-

379

-

361

-

4

-

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Inc

270

-

300

-

300

-

300

-

Str

-

80

-

80

-

80

-

80

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Inc

1.289

657

541

-

501

-

511

-

Str

2.930

-

1.239

-

762

-

547

-

Totaal

9.219

2.258

11.112

6.025

4.922

125

3.766

125

Waarvan incidenteel

2.967

1.997

6.786

5.945

846

45

856

45

Waarvan structureel

6.252

260

4.326

80

4.076

80

2.911

80

Uit de tabel blijkt dat het meerendeel van de reservemutaties betrekking heeft op de programma's 2, 5, 6, 7 en de algemene dekkingsmiddelen. De structurele reservemutaties hebben vooral betrekking op mutaties in het kader van (de dekking van) kapitaallasten uit reserves.